Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

   Общината осигури ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Към момента  40 потребителя получават комплексни качествени услуги за удовлетворяване на индивидуалните им потребности като ползват услугите: „Рехабилитация”, Психологическа подкрепа”, „Психолог в сензорна зала” и здравни услуги, а 30 потребители от тях ползват услугата „Домашен помощник”, ”Личен асистент”, „Социален асистент”. Това са предимно самотно живеещи възрастни, хора с увреждания, които по различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация. На всеки един от потребителите е изготвен индивидуален план, който се изпълнява от домашните помощници, личните асистенти и социалните асистенти. Всеки един потребител се посещава от консултант психолог, който им провежда консултации във връзка с възникнали проблеми и дава препоръки за тяхното разрешаване.

Персонала, назначен в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ извършва редовни посещения  на всички потребители (веднъж месечно). Следи  за правилно водене на  документацията, а именно дневник на потребителя, в който се отразяват ежедневните дейности. Извършва оценка за спазване на изискванията в длъжностната характеристика и правилника за вътрешния ред.

 

  Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

 

  Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, като всеки месец се провежда мониторинг на домашните помощници, личните асистенти и социални асистенти, където се следи за изпълнението на услугата, обсъждат се проблеми и тяхното разрешаване. При обслужването на потребителите, домашните помощници, личните асистенти и социални асистенти попълват дневници на потребителите, в които описват дейностите, които извършват в дома на потребителя. В дневниците на потребителите, потребителите на услугата записват и мненията си за предоставяната услуга. Всеки един потребител се посещава от консултант психолог и им провежда консултации във връзка с възникнали проблеми и дава препоръки за тяхното разрешаване. За удовлетворяване на индивидуалните потребности на потребителите им е оказвана рехабилитация, психолог в сензорна зала  и/или здравни услуги.

 

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови закупи: Специализирано транспортно средство за хората с увреждания.  

 Транспортното средство ще гарантира достъпа на хората с невъзможност за самообслужване над 65 г. и хората с увреждания, живеещи на територията на община Братя Даскалови, както до изградения по проекта „Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, така и до най-близка болница (съгласно индивидуалните им нужди), което ще улесни достъпа им до здравни услуги и ще допринесе за развитие на социални услуги в общността.  

  Дейността беше реализирана по реда на ЗОП, чрез процедура за доставка на специализирано транспортното средство за хора с увреждания.

 

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови осигури  ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

 

Центъра предоставя интегрирани услуги за представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Чрез функционирането на Центъра и изградените по проекта зала за рехабилитация, сензорна зала и стая за консултации, както и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи и до здравни услуги. Назначения и обучен квалифициран персонал за работа с целевите групи им гарантира възможност за избор на услуги и ги подпомага при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности. 

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови разкри „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. 

Центъра е разположен в сградата на ОДЗ с. Оризово, община Братя Даскалови. Центъра разполага със сензорна зала, зала за рехабилитация, зала за консултация и стая за персонал. Центъра е с капацитет 40 места. В него се предлагат услуги на хора с увреждания и на хората над 65 г. с невъзможност за самообслужване, които са в риск от социално изключване. Персоналът, който работи с тях се състои от медицинско лице, психолог, рехабилитатор и шофьор.

В Центъра се предоставят следните услуги: 

Двигателна рехабилитация

Психолог в сензорна зала

Мотивационна, психологическа или друг тип необходима подкрепа 

Супервизия на на персонала, предоставящ социалните услуги

Потеребителите да избират желания и необходимия асистент. 

С цел удовлетворяване на конкретните потребности на потребители на услугата Община Братя Даскалови назначи от 11.04.2016г. 30 лични/социални асистенти и домашни помощници, които ще предоставят социалната услуга на потребителите.