Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови разкри „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. 

Центъра е разположен в сградата на ОДЗ с. Оризово, община Братя Даскалови. Центъра разполага със сензорна зала, зала за рехабилитация, зала за консултация и стая за персонал. Центъра е с капацитет 40 места. В него се предлагат услуги на хора с увреждания и на хората над 65 г. с невъзможност за самообслужване, които са в риск от социално изключване. Персоналът, който работи с тях се състои от медицинско лице, психолог, рехабилитатор и шофьор.

В Центъра се предоставят следните услуги: 

Двигателна рехабилитация

Психолог в сензорна зала

Мотивационна, психологическа или друг тип необходима подкрепа 

Супервизия на на персонала, предоставящ социалните услуги

Потеребителите да избират желания и необходимия асистент. 

С цел удовлетворяване на конкретните потребности на потребители на услугата Община Братя Даскалови назначи от 11.04.2016г. 30 лични/социални асистенти и домашни помощници, които ще предоставят социалната услуга на потребителите.

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

С цел удовлетворяване на конкретните потребности на потребители на услугата се извърши посещение по домовете им и се разработи Индивидуална оценка на потребностите на всяко едно лице подало заявление за кандидатстване

Списък на лицата, подредени в низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки  вижте ТУК

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.

Община Братя Даскалови сключи договор с външен изпълнител, който ще извърши оценка на потребностите на потенциалните потребители на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Целта на извършената оценка на потребностите за всеки потребител е да бъдат предложени здравни, социални и други услуги в зависимост от индивидуалните му нужди, потребности и проблеми.
До края на месец март за всяко лице подало молба за ползване на услугите на центъра – кандидат потребителите, с цел удовлетворяване на конкретните им потребности ще се разработи Индивидуална оценка на потребностите.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планира на 24.03.2016г-25.03.2016г да проведе въвеждащо обучение в изпълнение на Дейност „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта. Обучението ще се проведе в залата на Община Братя Даскалови.

Целта на обучението е участниците да придобият знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен аситент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020 г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

На 01.03.2016 г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа се проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати 

Комисия за оценка и подбор на кандидатите, назначена със Заповед на Кмета на общината  състави протокол от проведено интервю за  работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Протокола може да видите ТУК

Списък на кандидатите за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ според получената крайна оценка от събеседване може да видите ТУК