Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

С цел удовлетворяване на конкретните потребности на потребители на услугата се извърши посещение по домовете им и се разработи Индивидуална оценка на потребностите на всяко едно лице подало заявление за кандидатстване

Списък на лицата, подредени в низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки  вижте ТУК

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планира на 24.03.2016г-25.03.2016г да проведе въвеждащо обучение в изпълнение на Дейност „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта. Обучението ще се проведе в залата на Община Братя Даскалови.

Целта на обучението е участниците да придобият знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен аситент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020 г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

На 01.03.2016 г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа се проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати 

Комисия за оценка и подбор на кандидатите, назначена със Заповед на Кмета на общината  състави протокол от проведено интервю за  работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Протокола може да видите ТУК

Списък на кандидатите за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ според получената крайна оценка от събеседване може да видите ТУК 

 

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.

Община Братя Даскалови сключи договор с външен изпълнител, който ще извърши оценка на потребностите на потенциалните потребители на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Целта на извършената оценка на потребностите за всеки потребител е да бъдат предложени здравни, социални и други услуги в зависимост от индивидуалните му нужди, потребности и проблеми.
До края на месец март за всяко лице подало молба за ползване на услугите на центъра – кандидат потребителите, с цел удовлетворяване на конкретните им потребности ще се разработи Индивидуална оценка на потребностите.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Като партньор на Агенцията за социално подпомагане Община Братя Даскалови успешно приключи дейностите за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа“, Проекта е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Основната цел на проекта бе подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

По проекта, общината разполагаше с „бюджет“ в рамките на 3000 часа месечно за предоставяне на услугата личен асистент, а за месец февруари бяха отпуснати допълнително 252 часа за предоставяне на услугата личен асистент и 835 часа за предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти. Часовете за предоставяне на услугата личен асистент бяха разпределени между 29 лица от най-нуждаещите се потребители. За тях се грижиха 29 лични асистенти. Назначиха се осем медицински специалиста, които предоставиха здравни услуги на нуждаещите се потребители по предварително изготвен месечен график.