Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.
На 29.02.2016г. приключи приема за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги в с.Оризово.

На 01.03.2016г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа Комисия за оценка и подбор на кандидатите, назначена със Заповед на Кмета на общината ще проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати за ръководител, рехабилитатор, медицинска сестра, работник „поддръжка” , шофьор и хигиенист за Центъра за почасово предоставяне на услуги в с.Оризово може да видете ТУК.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

На 17.02.2016г. и 19.02.2016г в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа се проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати

За интервю се явиха всички кандидати. 

Комисия за оценка и подбор на кандидатите, назначена със Заповед на Кмета на общината  състави протокол от проведено интервю за  работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Протокола може да видите ТУК

Списък на кандидатите за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ според получената крайна оценка от събеседване може да видите ТУК 

От месец май 2015 г. Община Братя Даскалови предоставя на нуждаещи се от грижа лица социалната услуга личен асистент. Общината е партньор на Агенцията за социално подпомагане за изпълнението на проекта „Нови възможности за грижа“. Той е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. По проекта, общината разполага с „бюджет“ в рамките на 3000 часа месечно за предоставяне на услугата личен асистент, а за месец февруари са отпуснати допълнително 252 часа за предоставяне на услугата личен асистент и 835 часа за предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти. Часовете за предоставяне на услугата личен асистент са разпределени между 29 лица от най-нуждаещите се потребители. За тях грижи полагат 29 лични асистенти. Назначиха се осем медицински специалиста, които предоставиха здравни услуги на нуждаещите се потребители по предварително изготвен месечен график. Предвижда се предоставянето на социалната услуга да приключи на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.

На 15.02.2016г. приключи приема за подбор на потребители, които се нуждаят от социалната услуга и на лицата, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник.

На 17.02.2016г. и 19.02.2016г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа Комисията за оценка и подбор на кандидатите потребители и кандидатите за работа в центъра, назначена със заповед № РД - 20/26.01.2016 г. на Кмета на Община Братя Даскалови ще проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник на 17.02.2016г. може да видете ТУК.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник на 19.02.2016г. може да видете ТУК.

За всяко лице подало молба за ползване на услугите на центъра – кандидат потребителите, с цел удовлетворяване на конкретните им потребности ще се разработва Индивидуална оценка на потребностите. Целта на извършената оценка на потребностите за всеки потребител е да бъдат предложени здравни, социални и други услуги в зависимост от индивидуалните му нужди, потребности и проблеми. За тази цел общината ще сключи договор с външен изпълнител, който да за извърши оценка на потребностите на потенциалните потребители на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Във връзка с реализирането на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., в периода 14-21.01.2016 г. се проведе супервизия на наетите 26 лични асистенти в община Братя Даскалови.

Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планираните групови супервизии се проведоха в залата на Община Братя Даскалови. В ролята на супервизор бе представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Чирпан. В сформираните три групи от по 8-9 лица всяка, се обсъдиха различни проблеми, които срещат в своята работа личните асистенти.

Супервизията като процес представлява насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за да могат да се справят адекватно и своевременно с възникващите сложни ситуации в работата си с потребителите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.