Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

От месец май 2015 г. Община Братя Даскалови предоставя на нуждаещи се от грижа лица социалната услуга личен асистент. Общината е партньор на Агенцията за социално подпомагане за изпълнението на проекта „Нови възможности за грижа“. Той е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. По проекта, общината разполага с „бюджет“ в рамките на 3000 часа месечно за предоставяне на услугата личен асистент, а за месец февруари са отпуснати допълнително 252 часа за предоставяне на услугата личен асистент и 835 часа за предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти. Часовете за предоставяне на услугата личен асистент са разпределени между 29 лица от най-нуждаещите се потребители. За тях грижи полагат 29 лични асистенти. Назначиха се осем медицински специалиста, които предоставиха здравни услуги на нуждаещите се потребители по предварително изготвен месечен график. Предвижда се предоставянето на социалната услуга да приключи на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с реализирането на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., в периода 14-21.01.2016 г. се проведе супервизия на наетите 26 лични асистенти в община Братя Даскалови.

Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планираните групови супервизии се проведоха в залата на Община Братя Даскалови. В ролята на супервизор бе представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Чирпан. В сформираните три групи от по 8-9 лица всяка, се обсъдиха различни проблеми, които срещат в своята работа личните асистенти.

Супервизията като процес представлява насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за да могат да се справят адекватно и своевременно с възникващите сложни ситуации в работата си с потребителите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Уважаеми граждани,

информираме Ви, че предстои подписване на анекс към Партньорско споразумение № BG05-2404-1 от 24.03.2015 г., с който на Община Братя Даскалови се предоставят допълнително 252 часа за предоставяне на услугата "личен асистент" за месец февруари 2016 г. С това часовете по проекта, които са предоставени на общината стават 3252 ч. 

За предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти на потребителите на територията на общината за месец февруари са отпуснати 835 ч. Община Братя Даскалови обяви процедура за подбор на персонал „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”. Услугата ще бъде предоставена през месец февруари 2016 г.

Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Обява за подбор на служители на длъжност Медицинска сестра в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Поддръжка в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Рехабилитатор в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Хигиенист в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Шофьор в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Ръководител в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Всички изброени длъжности са във връзка с изпълнението на Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001, Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г,  Община Братя Даскалови.

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

О Б Я В А
за подбор на служители на длъжност Медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителя на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа”


Във връзка с изпълнението на Дейност 3 и Дейност 5 по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови


О Б Я В Я В А:
Подбор на персонал на длъжност
„Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”

КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявления за кандидатстване на Медицинските специалисти, ще се приемат от 22.01.2016г. до 26.01.2016 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ
С одобреният кандидат за заемане на длъжност „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер” се сключва договор за услуга (граждански договор) или трудов договор.
В случай, че медицинският специалист е трудово зает наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) при спазване разпоредбите на ЗОП или чрез втори трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ. Максимална месечна заетост до 80 часа.
Медицинските специалисти, които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа.
Часовете отпуснати за медицински специалисти общо за община Братя Даскалови са 835 часа месечно.
Полагаемият платен годишен отпуск по чл.155 от КТ следва да бъде използван не по-късно от 29.02.2016г.
Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставени от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 /четири/ лева на час.
Възнагражденията по трудовия договор се осигуряват по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Срока на настоящия договор за безвъзмездна финансова помощ е до 29.02.2016г

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 да имат навършени 18 години;
 да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на центъра;
 да имат образователно-квалификационна степен „професионален бакалъвър” с професионална квалификация "Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер”
 професионален медицински опит минимум 1 /една/ година.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Медицинският специалист предоставя здравни услуги в домовете на потребители по Проект „Нови възможности за грижа“ .

Основни задължения:
 Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя;
 Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
 Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;
 Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);
 Други допустими дейности, съгласно Наредба 1 от 2011 г..

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:
 Заявление за кандидатстване - Приложение 1 - може да свалите от ТУК
 Автобиография
 Документ за самоличност (за справка);
 Копие на диплома за завършено образование „професионален бакалъвър” с професионална квалификация "Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер”
 Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 една година (служебна бележка от работодател/трудова книжка и др.)
 служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран)
 Пенсионно разпореждане (ако кандидата е пенсионер)

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат:
• в сградата на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55; ет.2, стая 14
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – http://www.bratia-daskalovi.com/ раздел ОПРЧР;

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев, 0884915819 и Янка Гайдаджийска, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.