Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

О Б Я В Л Е Н И Е
за подбор на лицата, които ще представят услугите
личен асистент /социален асистент / домашен помощник

Във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001, Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, Община Братя Даскалови

О Б Я В Я В А:

Подбор на персонал, който ще предостави следните услуги на потребителите:
 личен асистент
 социален асистент
 домашен помощник
КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявления за назначаване на длъжност личен /социален асистент и/или домашен помощник, ще се приемат от 25.01.2016г. до 15.02.2016 г.
Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ
С всеки от одобрените кандидати за заемане на длъжността личен /социален асистент и/или домашен помощник се сключва трудов договор с продължителност 18 месеца от дата на сключване на договора, но не по-късно от 31.10.2017г., съгласно предвидиния план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда.
Възнагражденията по трудовия договор се осигуряват по Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, Община Братя Даскалови.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Кандидатите, които желаят да заемат длъжност личен /социален асистент / домашен помощник трябва да отговарят на следните общи изисквания:
 да имат навършени 18 години;
 да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на центъра;
 да имат Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и/или минимално образователно равнище завършен VІ клас
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:
Заявление за постъпване на работа – Приложение № 17;
Автобиография – по образец – Приложение № 16;
 Копие на документ за самоличност;
Декларация за обработка на личните данни на кандидата - Приложение № 8;
 Копие на диплома за завършено образование или удостоверение за завършен шести клас
 Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;
Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да се получат:
• в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите;
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – http://www.bratia-daskalovi.com/ раздел ОПРЧР;
• От кметовете и кметските наместници във всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Подборът протича в два етапа - допускане и провеждане на интервю.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Братя Даскалови. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови, ет. 1.
Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови, ет. 1. на 19.02.2016 г.
Интервюто/събеседването се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установи мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Пакет с документи (образци) може да свалите и от ТУК

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 8 януари 2016 г. Община Братя Даскалови проведе встъпителна пресконференция във връзка с реализирането на Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проекта ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

Ще се създаде:
- Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда
- Ще се назначи и обучи персонал, който ще предоставя услуги за социално включване в общността или в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на целевата група.

Повече информация за пресконференцията и проекта може да научите - ТУК

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция по запознаване с Проект “ С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 с Бенефициент – Oбщина Братя Даскалови. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Пресконференцията ще се проведе на 08.01.2016 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови.
Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

Стойността на проекта е 499 950,00 лв. , срок за изпълнение – 31.10.2017 г.

Основната цел на проекта е да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за обслужване над 65 год. и за хора с увреждания в Община Братя Даскалови, като се съчетаят комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.
Целевата група по проекта са хората с невъзможност за обслужване над 65 год. и за хора с увреждания.

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец януари 2016 г. общия брой лични асистенти по проекта в община Братя Даскалови са 26 души, обслужващи 26 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Опълченец, Партизанин, Найденово, Гранит, Оризово, Мирово, Плодовитово, Малко Дряново, Марково, Черна гора, Верен.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 17 септември 2015 г. Община Братя Даскалови сключи Договор BG05M9OP001-2.002-0012-C001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект "С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови" финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на подписания договор е в размер на 499 950 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Продължителността на проекта е 24 месеца, като дейностите по изпълнението му стартираха на 1 ноември 2015 г.

Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови“ ще предостави интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване над 65 г. и за хората с увреждания в община Братя Дасколови, като ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, назначен и обучен за целта персонал ще предоставя услуги за социално включване в общността или в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на целевата група. Центърът ще разполага с оборудвана зала за рехабилитация, сензорна зала за работа с хора с увреждания и зала за провеждане на консултации. Наред с това по проекта ще бъде осигурена мотивационна, психологическа или друг тип необходима подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребности, както и психологическа подкрепа, консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социалните услуги. Чрез реализиране на дейностите по проекта ще се предостави и възможност на хората с увреждания и на хората над 65 г. с невъзможност за самообслужване да избират желания и необходимия асистент, и в същото време ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст на територията на общината.

Предстои провеждане на встъпителна пресконференция в края на месец декември 2015 г.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд