Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец август 2015 г. общия брой лични асистенти по проекта в община Братя Даскалови са 24 души, обслужващи 24 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Опълченец, Партизанин, Найденово, Гранит, Оризово, Мирово, Плодовитово, Съединение, Малко Дряново, Марково, Черна гора, Верен.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец юли 2015 г. общия брой лични асистенти по проекта в община Братя Даскалови са 24 души, обслужващи 24 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Опълченец, Партизанин, Найденово, Гранит, Оризово, Мирово, Плодовитово, Съединение, Малко Дряново, Марково, Черна гора, Верен.

Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През м. май 2015 г., Комисията за класиране на кандидат-потребителите разгледа досиетата на всеки кандидат-потребител и се произнесе с Решение за всеки и се определи индивидуалния месечен бюджет, съобразен с предложения в оценката на потребностите. Комисията изготви Списък на класираните кандидати за ползване на услугата, подредени по низходящ ред, в зависимост от определените им часове за обслужване. Списъкът с класирането бе изложен на видно място в сградата на общината. В 7-дневен срок от получаване на уведомително писмо с решението на Комисията , всеки потребител може да подаде възражение до Администратора на проекта.

През месец май предстои да се проведе въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали предишно такова.

През месец май предстои сключване на трудови договори с личните асистенти и граждански договори с потребителите с продължителност до 29.02.2016 г.

С Решение на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" отпада приемането на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по втория прием който беше обявен, че стартира на 22 юни 2015 г.

Основният аргумент за това решение е че към 08.06.2015 г. броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3049 деца. В листата на чакащи броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен. Обявяването на нов (втори) прием ще доведе до очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект няма как да бъдат реализиране поради недостиг на финансов ресурс.

През месец април 2015г. продължи приемът на Заявления от кандидат-потребителите на социалната услуга „Лиен асистент” и от кандидатите за лични асистенти. До крайния срок 09.04.2015г. бяха подадени 74 Заявления от кандидат-потребители и 74 заявления от кандидати за лични асистенти. За всеки се създаде лично досие. Заявленията на кандидат-потребителите бяха предадени в Дирекция „Социално подпомагане” гр.Чирпан за изготвяне на индивидуална оценка.
През месец април 2015г. се проведе интервю с кандидатите за лични асистенти. Комисията за оценка и подбор на личните асистенти оцени индивидуално всеки кандидат за личен асистент. Комисията одобри всички кандидати и изготви Списък с класираните кандидати, подредени по низходящ ред. Списъкът се обяви на видно място в сградата на общината.
През месец май предстои да се проведе въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали предишно такова. Предстои също събиране на Комисията за класиране на кандидат-потребителите, след взимане на личните дела на кандидат-потребителите от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Чирпан.