Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец юли 2015 г. общия брой лични асистенти по проекта в община Братя Даскалови са 24 души, обслужващи 24 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Опълченец, Партизанин, Найденово, Гранит, Оризово, Мирово, Плодовитово, Съединение, Малко Дряново, Марково, Черна гора, Верен.

Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С Решение на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" отпада приемането на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по втория прием който беше обявен, че стартира на 22 юни 2015 г.

Основният аргумент за това решение е че към 08.06.2015 г. броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3049 деца. В листата на чакащи броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен. Обявяването на нов (втори) прием ще доведе до очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект няма как да бъдат реализиране поради недостиг на финансов ресурс.

През месец април 2015г. продължи приемът на Заявления от кандидат-потребителите на социалната услуга „Лиен асистент” и от кандидатите за лични асистенти. До крайния срок 09.04.2015г. бяха подадени 74 Заявления от кандидат-потребители и 74 заявления от кандидати за лични асистенти. За всеки се създаде лично досие. Заявленията на кандидат-потребителите бяха предадени в Дирекция „Социално подпомагане” гр.Чирпан за изготвяне на индивидуална оценка.
През месец април 2015г. се проведе интервю с кандидатите за лични асистенти. Комисията за оценка и подбор на личните асистенти оцени индивидуално всеки кандидат за личен асистент. Комисията одобри всички кандидати и изготви Списък с класираните кандидати, подредени по низходящ ред. Списъкът се обяви на видно място в сградата на общината.
През месец май предстои да се проведе въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали предишно такова. Предстои също събиране на Комисията за класиране на кандидат-потребителите, след взимане на личните дела на кандидат-потребителите от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Чирпан.

През м. май 2015 г., Комисията за класиране на кандидат-потребителите разгледа досиетата на всеки кандидат-потребител и се произнесе с Решение за всеки и се определи индивидуалния месечен бюджет, съобразен с предложения в оценката на потребностите. Комисията изготви Списък на класираните кандидати за ползване на услугата, подредени по низходящ ред, в зависимост от определените им часове за обслужване. Списъкът с класирането бе изложен на видно място в сградата на общината. В 7-дневен срок от получаване на уведомително писмо с решението на Комисията , всеки потребител може да подаде възражение до Администратора на проекта.

През месец май предстои да се проведе въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали предишно такова.

През месец май предстои сключване на трудови договори с личните асистенти и граждански договори с потребителите с продължителност до 29.02.2016 г.

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в община Братя Даскалови от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

*документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

*документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

*експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

*удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

*заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на общината.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в община Братя Даскалови в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:

*документ за самоличност (за справка);
*автобиография;
*документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
*служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
*служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
*пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
*копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

*безработни лица;
*трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
* неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:

Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Семейства на деца, с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица.

Документи по кандидатстването:

Заявление за ползване на услугата личен асистент

Приложение към заявление за ползване на услугата личен асистент

Заявление за кандидатстване за личен асистент

Повече информация може да получите в кметствата по населени места, както и в община Братя Даскалови, етаж 2, Дирекция УТИСПП и на тел. 04134 2266.