Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 31.12.2014 г. приключват дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". През месец декември предстоят последни плащания към външни изпълнители по някои от дейностите и извършване на одит на проекта от одиторски екип. През целия срок на договора за безъвзмездна финансова помощ проектните дейности се изпълняваха при спазване на хоризонталните принципи на ОП РЧР. Успешно бяха постигнати следните индикатори:

Брой идентифицирани практики, които могат да се приложат в България - 1 брой;

Брой организирани работни посещения и участници в посещението - 1 брой;

Брой отпечатани наръчници - 1000 броя;

Организиран форум - 1 брой;

Брой на участниците във форума - мин.70 души;

Брой проведени пресконференции - 2 броя.

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001 „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 Община Братя Даскалови организира и проведе на 13 и 14 ноември 2014 година в град Стара Загора двудневен международен форум на тема: „Роля на заетостта за местно развитие” по проект “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „БЕЗ ГРАНИЦИ“ Компонент 1 – Фаза 2. Събитието се състоя в хотел Мериан палас.

Международният форум бе открит от заместник кметовете на община Братя Даскалови и община Просочани Галина Радева и Петрос Павлидис, които поздравиха участниците и пожелаха успешно сътрудничество на двете общини и занапред.

Над 70 участници - представители на общински администрации, кметове и кметски наместници, бизнеса, неправителствени организации дискутираха проблемите свързани със заетостта, както и споделиха добри практики за заетост в общините Братя Даскалови и Просочани, Гърция и в Европейския съюз.
Успешни практики и модели за предоставяне на заетост и социално включване на безработни лица в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ представи главният експерт към МТСП – Елена Петрова.
Участниците във форума се запознаха с резултати от извършено проучване и анализ на добри практики на заетост, както и със стратегия на Община Братя Даскалови за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места.
Интерес сред участниците предизвика представеният от Йорданка Джондорова реализиран проект по схема „Предприемчивите българи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Йоргос Савридис, председател на Център по заетостта в Драма сподели гръцки опит за програми, осигуряващи заетост в страната им. По думите му заетостта е основен фактор за местно обновление и развитие.
През вторият ден от конференцията участниците посетиха Българо-германския център за професионално обучение в гр. Стара Загора, където научиха повече за дейността му и за интересни модели за справяне с безработицата в малките населени места.
ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001 „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 През месец септември 2014 г. продължиха дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". Във връзка с изпълнение на Дейност: Проучване и анализ на добри практики беше изготвен анализ на добри практики. Документът в публичен и ще бъде публукуван на интернет страницата на проекта.

Фирмата изпълнител на дейността започна изпълнението на третия етап от договора, а именно създаването на общинска стратегия за осигуряване на подкрепа за заетост, образование / обучение и социално участие на семействата на безработни в общността чрез създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за тези семействата и правилен /диференциран/ подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”). Очаква се в средата на месец октомври да приключи изпълнението на тази дейност. 

Екипът по проекта участва активно при разработването на тези документи, като бяха проведени и срещи с кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината. В края на месец октомври предстои и отпечатването на наръчник с добри практики, който ще бъде на три езика (български, английски, гръцки) и достъп до него ще има както на интернет страницата на проекта, така и може да бъде получен от кметството във всяно едно населено място.

Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 През месец октомври 2014 г. продължиха дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". В изпълнение на Дейност: Разработване на общинска стратегия за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”) фирмата изпълнител на дейността успя да спази крайния срок за представяне на стратегията и така успешно бе изпълнен договора между общината и външния изпълнител. Фирма "Одит-корект" ООД съумя въпреки кратките срокове да изготви всички предвидени по проекта документи и да извърши услугите качественото и навреме.

Създадена бе интернет страница по проекта, която се обновява непрекъснато с информация. Информацията в нея ще бъде на три езика (български, гръцки и английски).

Екипът по проекта участва активно при разработването на всички документи, като бяха проведени и срещи с кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината.

Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 През месец август 2014 г. продължиха дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". Във връзка с изпълнение на Дейност: Проучване и анализ на добри практики беше изготвен доклад за проучване на добри практики. След спечелената обществена поръчка и сключен договор с фирмата изпълнител, същата подходи отговорно към изоставането от план графика на предвидените по проекта дейности и на 10.08.2014 г. беше представен доклад на тема: Проучване на добри практики и инициативи за заетост и социално включване и предоставяне на услуги на семейства на безработни. Проучени са практики от България, Република Гърция и други страни от Европейския съюз. 

Едновременно с предаването на доклада, започнаха дейности и по извършване на анализ на добри практики, като се очаква работния документ да бъде готов в края на месец август.

Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 Инвестира във вашето бъдеще!