EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Уважаеми жители на Община Братя Даскалови,
Уважаеми управители на бизнесогранизации,
Уважаеми представители на неправителствени организации,

Във връзка с изпълнение на Дейност: Проучване и анализ на добри практики по проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се обръщаме към Вас за съдействие като попълните приложената към настоящия документ анкетна карта. Анкетната карта е анонимна като с Ваша помощ бихме искали да разберем колкото се може повече за очакванията на бизнеса във връзка с развитието на общината и осигуряването на социална подкрепа за семейна заетост.

 

Реализацията на дейността ще допринесе за изпълнението на целта на процедурата за безвъзмездно финансиране като ще спомогне за подобряване на процеса на разработването и прилагането на иновативни местни стратегии за заетост и социално включване в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Дейността ще се изпълнява в партньорство с община Просочани, Гърция като по този начин ще се подобри капацитета на българската общинска администрация чрез използване на опита и добрите практики от други държава членка на ЕС. Предвидените за анализ теми са в пряка взаимовръзка и са подчинени на специфични цели на проекта. Изпълнението им допринася за постигането на заложените цели на проекта.

Попълнените анкетни формуляри може да изпращате по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Същите може да изпаращате и на хартиен носител на адрес: Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, ет.2 за Росен Иванов.

Анкетен формуляр свали от ТУК. (за бизнеса) - в pdf формат - ТУК

Анкетен формуляр свали от ТУК (за НПО) - в pdf формат - ТУК

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Община Братя Даскалови в партньорство с Община Просочани, Република Гърция изпълнява проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Като част от дейностите по реализиране на Договор BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост” е предвидено петдневно работно посещение на ръководители и служители на общинска администрация Братя Даскалови в община Просочани, Република Гърция, което ще се проведе в периода 23.06.2014 – 27.06.2014 г.

Целта на тази специфична дейност е да се задълбочи сътрудничеството между партньорите като се взаимстват най-добрите практики, ръководители и служители на българската общинска администрация да придобият специфични знания, умения и способности, необходими за активиране и поддържане на ефективно сътрудничество между тях. Запознаването с чуждия опит «на място» и добрите европейски практики, ще подпомогне процеса на активизиране на българската администрация, взаимодействието и сътрудничеството със социалните институции и развитие на социалните услуги, с акцент върху осигуряване на заетост и социално включване и предоставяне на адаптирани услуги за семейства на безработни. Дейността ще допринесе за усвояването на нов и иновативен опит, който до момента не е бил прилаган в общината.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

На 20.03.2014 г. приключи подаването на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. Постъпили са три оферти от трима кандидати, които комисия назначена със Заповед на кмета на Община Братя Даскалови ще разгледат и оценят. Процедурата включва част от дейностите по проекта и по-конкретно: Дейност 3 Проучване на добри практики, Дейност 4 Анализ на добри практики, Дейност 6 Разработване на общинска стратегия за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”).

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

През месец април 2014 г. бяха проведени редица срещи сред населението на община Братя Даскалови за представяне на целите на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". На срещите с жителите на общината от селата Оризово, Мирово, Плодовитово, Гранит, Опълченец, Братя Даскалови бяха раздадени информационни материали - брошури и листовки. С тези информационни кампании екипът по проекта цели широка информираност сред целевите групи за възможностите, които предоставя проектът.

Идеята на ръководството на Община Братя Даскалови и екипа по проекта е да бъдат по-близо до целевите групи по проекта и да предоставят пълна отчетност за дейностите извършвани по проекта.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

С Решение № РД-35 от 07.02.2014 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се откри процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. Процедурата обхваща част от дейностите по реализирането на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". В 40 (четиридесет) дневен период от откриването  на процедурата ще бъдат събиране оферти от желаещите кандидат-изпълнители за извършване на поръчката. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!