Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 През месец юли 2014 г. продължиха дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". Във връзка с изпълнение на Дейност: Проучване и анализ на добри практики по проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз бяха изпратени анкетни карти до бизнеса и НПО (същите бяха качени и на интернет страницата на общината). Анкетната карта е част от методите, с които бе набрана информация за изпълнението на Дейност: Проучване и анализ на добри практики. Представените попълнени анкетни карти бяха предадени на изпълнителя "Одит-Корект" ООД за обобщаване и анализиране на данните в тях. Очакванията са до 10 август 2014 г. да бъде приет първия етап от изпълнението на договора с изпълнителя.

Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПОЧЕРПИ ОПИТ ОТ ОБЩИНА ПРОСОЧАНИ, ГЪРЦИЯ


Представители на Община Братя Даскалови посетиха Община Просочани, Гърция коята е партньор по проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. За 5 работни дни /23.06 – 27.06.2014 г./ 10 /десет/ ръководители и служители на община Братя Даскалови се запознаха с чуждия опит и обсъдиха добри практики с колегите си с цел активизиране на българската администрация, взаимодействие и сътрудничество със социалните институции и развитие на социалните услуги, с акцент върху осигуряване на заетост и социално включване и предоставяне на адаптирани услуги за семейства на безработни.
В първият работен ден от посещението работната група посети община Просочани, където ръководителят на проекта Росен Иванов разказа за целите, дейностите и резултатите, които ще се постигнат с реализиране на проекта. Коментираха се изпълнявани проекти от двете общини и често срещани трудности при реализацията им.
На следващия ден с много ентусиазъм и хъс групата посети Съюза на жените в Драма, където научи повече за дейността на организацията и успешните модели за подпомагане на жени да намерят работа. Всички бяха впечатлени от етусиазма и любовта, с които 25 души заети в организацията и множеството доброволци откликваха на трудностите и проблемите на бедните и пострадалите от насилие жени.
Представителите на Центъра по заетост в Драма разказаха за мерките, които използват за подкрепа на малкия бизнес с цел осигуряване на заетост в общината; за успешни проекти на малки семейни фирми и начините, по които се справят с бюрокрацията. Като добра практика споделиха създадения местен пазар в Драма, където производителите директно излагат стоката си и като така се съкращава пътя на произвежданата продукция.
В Агенцията по заетостта в Драма работната група дискутира безработицата в областта, мерките за осигуряване на заетост, възможностите за подкрепа на безработните лица по схеми на оперативните програми. Процентът на безработните в Драма е 28, който е сходен на този в община Братя Даскалови, като сериозен проблем и пред двете общини е високия процент на младежката безработица. На срещата се коментираха различни начини и форми за справяне с младежката безработица и осигуряване на заетост поне на един член от безработните семйства в двете общини.

Всички от работната група си тръгнаха от община Просочани, Гърция с множество идеи, които ще разкажат на колегите и бизките си и ще направят всичко възможно да използват успешния опит на съседите за намаляване на безработицата в община Братя Даскалови.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Община Братя Даскалови в партньорство с Община Просочани, Република Гърция изпълнява проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Като част от дейностите по реализиране на Договор BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост” е предвидено петдневно работно посещение на ръководители и служители на общинска администрация Братя Даскалови в община Просочани, Република Гърция, което ще се проведе в периода 23.06.2014 – 27.06.2014 г.

Целта на тази специфична дейност е да се задълбочи сътрудничеството между партньорите като се взаимстват най-добрите практики, ръководители и служители на българската общинска администрация да придобият специфични знания, умения и способности, необходими за активиране и поддържане на ефективно сътрудничество между тях. Запознаването с чуждия опит «на място» и добрите европейски практики, ще подпомогне процеса на активизиране на българската администрация, взаимодействието и сътрудничеството със социалните институции и развитие на социалните услуги, с акцент върху осигуряване на заетост и социално включване и предоставяне на адаптирани услуги за семейства на безработни. Дейността ще допринесе за усвояването на нов и иновативен опит, който до момента не е бил прилаган в общината.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Уважаеми жители на Община Братя Даскалови,
Уважаеми управители на бизнесогранизации,
Уважаеми представители на неправителствени организации,

Във връзка с изпълнение на Дейност: Проучване и анализ на добри практики по проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се обръщаме към Вас за съдействие като попълните приложената към настоящия документ анкетна карта. Анкетната карта е анонимна като с Ваша помощ бихме искали да разберем колкото се може повече за очакванията на бизнеса във връзка с развитието на общината и осигуряването на социална подкрепа за семейна заетост.

 

Реализацията на дейността ще допринесе за изпълнението на целта на процедурата за безвъзмездно финансиране като ще спомогне за подобряване на процеса на разработването и прилагането на иновативни местни стратегии за заетост и социално включване в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Дейността ще се изпълнява в партньорство с община Просочани, Гърция като по този начин ще се подобри капацитета на българската общинска администрация чрез използване на опита и добрите практики от други държава членка на ЕС. Предвидените за анализ теми са в пряка взаимовръзка и са подчинени на специфични цели на проекта. Изпълнението им допринася за постигането на заложените цели на проекта.

Попълнените анкетни формуляри може да изпращате по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Същите може да изпаращате и на хартиен носител на адрес: Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, ет.2 за Росен Иванов.

Анкетен формуляр свали от ТУК. (за бизнеса) - в pdf формат - ТУК

Анкетен формуляр свали от ТУК (за НПО) - в pdf формат - ТУК

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

През месец април 2014 г. бяха проведени редица срещи сред населението на община Братя Даскалови за представяне на целите на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". На срещите с жителите на общината от селата Оризово, Мирово, Плодовитово, Гранит, Опълченец, Братя Даскалови бяха раздадени информационни материали - брошури и листовки. С тези информационни кампании екипът по проекта цели широка информираност сред целевите групи за възможностите, които предоставя проектът.

Идеята на ръководството на Община Братя Даскалови и екипа по проекта е да бъдат по-близо до целевите групи по проекта и да предоставят пълна отчетност за дейностите извършвани по проекта.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!