ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

С Решение № РД-35 от 07.02.2014 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се откри процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. Процедурата обхваща част от дейностите по реализирането на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". В 40 (четиридесет) дневен период от откриването  на процедурата ще бъдат събиране оферти от желаещите кандидат-изпълнители за извършване на поръчката. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

pressgreece2014На 20.01.2014 г. в залата на община Просочани (Република Гърция) официално бе даден старта на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". На пресконференцията присъстваха представители на ръководството на община Просочани, служители на администрацията, граждани и журналисти. Пред всички бяха представени бюджетът, целите, дейностите предвидени за реализация както и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Snimka1На 30.12.2013г. в заседателната зала на общинска администрация Братя Даскалови се проведе пресконференция по повод стартиране на проект “Социална подкрепа за семейна заетост”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

На събитието присъстваха  представители на общинска администрация, потребители на услугите, които ще се предоставят по проекта и медии.

Ръководителят на проекта - Росен Иванов сподели, че реализацията на дейностите му е насочена към създаване на партньорство и сътрудничество между българската местната администрация в лицето на Община Братя Даскалови и Община Просочани, Гърция. На пресконференцията бе представен и екипа по проекта, който се състои от четирима души - ръководител, БГ координатор, Гръцки координатор и счетоводител.
Snimka2

В процеса на изпълнение на проекта ще се търси разпространение и трансфер на иновативни резултати  при разработване и  прилаганите  на местни стратегии за заетост и социално включване със специален фокус върху семейства на безработни. Ще бъде разработена и предложена форма на разгърната мрежа от иновативни услуги за семействата на безработни като същевременно  ще се стимулира преодоляването на институционалните бариерите. Проектът ще използва диференциран подход за разработване, прилагане и документиране на ефективни методи за осигуряване на заетост, образование/ обучение и социално участие на семействата на безработни в общността чрез увеличаване на възможностите на поне един член от семейството.

Общата стойност на проекта е в размер на 274 546,06 лева, като 100% безвъзмездна финансова помощ и с продължителност 18 месеца.

Очаква се проектът да допринесе за:

·  местно обновление и развитие;

·   изграждане на възможности и модели за интервенция и взаимодействие между местни и регионални общности и администрации;

·  прилагане на местни стратегии за заетост и социално включване, които биха могли да подобрят ефективността на централизираната политика.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Уважаеми дами и господа,


на 20.01.2014 г. от 11ч. в залата на Община Просочани (Република Гърция) ще се проведе встъпителна пресконференция по Проект "Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. На пресконференцията ще бъдат представени бюджетът, целите, дейностите предвидени за реализация както и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

П О К А Н А

 ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за стартирането на проект “Социална подкрепа за семейна заетост”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

На пресконференцията ще бъдат представени бюджетът, целите, предвидените за реализация дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Встъпителната пресконфоренция  ще се проведе в заседателната зала на общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55 на 30.12.2013 г. (понеделник) от 11.00 ч.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!