Постоянни комисии на Общински съвет Братя Даскалови, област Стара Загора за мандат 2015 - 2019 година:

 

Икономическо и финансово развитие, европейски проекти

Председател- Катя Иванова Иванова 

Зам.- председател- Спас Запрянов Пеев 

Член- Таньо Стоянов Стоянов 

Член- Радка Стоилова Караджова

Член- Георги Минков Колев

Член- Стойка Минчева Василева

Член- Силвия  Чавдарова Тодорова

 


Устройство на територията, земеделие, гори и екология
 

 

Председател-Стоян Колев Вълчев 

Зам.- председател -Катя Иванова Иванова

Член-Иван Димитров Жеков

Член-Никола Вълев Будаков

Член-Иван Пенев Пенчев 

 

Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания и спорт

 

Председател-Стойка Минчева Василева 

Зам.- председател -Радка Стоилова Караджова

Член-Силвия  Чавдарова Тодорова 

Член-Иван Димитров Жеков 

Член-Иван Петров Иванов

 

 

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и нормативна уредба

 

Председател-Георги Минков Колев

Зам.- председател -Стоян Колев Вълчев

Член-Таньо Стоянов Стоянов

Член-Спас Запрянов Пеев 

Член-Никола Вълев Будаков

Член-Иван Пенев Пенчев

Член-Иван Петров Иванов