Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови, каним жителите на общината, представители на бизнес организациите, кметове, кметски наместници и общински съветници на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Братя Даскалови за 2021 година

     Обсъждането ще се проведе неприсъствено на 12.02.2021 година от 10.00 часа, чрез видеоконферентна връзка посредством Skype 

     Вашите мнения и препоръки може да направите и писмено в Центъра за административно обслужване на Община Братя Даскалови или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      ИВАН TAHEB

      Кмет на община Братя Дасналови

 

 Проект за бюджета на община Братя Даскалови за 2021 година: 

1. Приходи - ТУК!

2. Разходи - ТУК!

3. Капиталови разходи - ТУК!

4. Ремонт улици - ТУК!

 

 

 

 

С Решение № 61 от 21.01.2021 г. на Министерски съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяване 2021, както следва:

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г., като:

Ø  преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.;

Ø  преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Предвид дългия период от време, до 7 септември, ще се наложи да бъде направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления за преброители, контрольори и придружители, както и набиране на нови, в случай на необходимост.

 

ПОКАНА

 Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26.01.2021 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

 

1.      Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2020 г.

2.      Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2020 г. и публикуването му в ТР.

3.      Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2021 г.

4.      Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                                                                                                           15.01.2021 г. 

                                                                                                        Управителен съвет                                                                         

              

Представеното анкетно проучване е свързано с разработването на ПИРО - План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за периода 2021-2027г. - основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Целите на проведеното проучване са да установи:

ü каква е оценката на населението за основните проблеми и слаби страни на общината към настоящия момент  ;

ü как оценяват жителите на общината възможните перпективи за развитие, кои са приоритетните области и кои дейности, инициативи и проекти биха били перспективни, според тях, за ускореното развитие на общината през следващите 7 години.

         Проучването на  общественото мнение на населението в община Братя Даскалови е проведено в периода 05.08 – 05.09.2020 г.  чрез пряко интервюиране на жителите на 16 села от общината за тяхната гледна точка и мнения. Получената  информация, както сама по себе си, така и с анализът, който следва, е съществена част от подготовката на ПИРО и ще бъде  от полза за общинската администрация при определяне на стратегията и формулирането на политиките.

     В хода на проучването бяха анкетирани  102  човека   -  представители на различните целеви групи от населението на общината, включително работещи, селски стопани, общинска администрация, предприемачи, пенсионери, безработни и др. от всички възрастови групи. Това представлява  ..1,15 % от цялото население на общината. Резултатите имат относитена представителност за мненията и нагласите на цялата общност.  Информацията е набирана чрез пряко полу-стандартизирано интервю по домовете на интервюираните лица („очи в очи”). Принципно се гарантира анонимността на изследваните лица - данните се обработват без никаква връзка с името на анкетирания.

Целите резултати може да прочетете - ТУК!

 

Информация за откриване на строителна площадка:

Договор №

24/07/2/0/00569 от 26.06.2018г.

Подмярка 7.2.:

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7:

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Проект:

“Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови”

 

            Във връзка с изпълнение на Договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд „Земеделие” с № 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018г. Ви информираме че стартираха строителните дейности по проект:

“Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови”

            Одобрените за финансиране разходи са на стойност 5 831 375 /словом: пет милиона осемстотин тридесет и една хиляди и триста седемдесет и пет лева/ лв без ДДС.

            Главна цел на проекта е реконструкция и подмяна на:

·         4 534,21 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с. Оризово;

·         14 058,28 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна гора;

·         663,69 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево;

·         460,23 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в с.  Гранит.