ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК !!!

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, вече работи. Активни са както тестовата ѝ версия, така и реална среда, в която всеки хотелиер може да подаде заявката си за регистрация.

До 30 септември 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, следва да регистрират свой профил в реалната система. Считано от 01 октомври 2019 г. лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО/ хотелиер), вече ще трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Заявленията за регистрация се подават на адрес https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (от дясната страна на началния екран) – http://www.tourism.government.bg.

Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система. Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, а единствено дават възможност на потребителите предварително да се запознаят с опциите на системата.

Целта на новата електронна платформа е да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на местата за настаняване с министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините. По този начин от една страна ще се облекчи обменът и обработката на данните, а от друга се очаква да се „изсветли“ секторът и да се постигне по-висока защита на данните.

                                               П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови за 2018 година На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2018 година. Каним жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници на 17.04.2019 година от 10.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2018 година.

Председател на Общински съвет

Петко Михайлов

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 3, ал. 3, т. 24 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”

О П Р Е Д Е Л Я М :

КОМИСИЯ, в състав по землища в Община Братя Даскалови

Цялия текст и комисийте може да прочетете ТУК!

123

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 28.01.2019 г. /понеделник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2018 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2018 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2019 г.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Управителен съвет
15.01.2019 г.