На 08 септември 2016 г. от 10.30 ч., в залата на община Братя Даскалови, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на отворената процедура „Активно включване“ по ОПРЧР.

Експертите от центъра ще представят допустимите кандидати, дейностите, допустимите разходи, необходимите документи и начин на кандидастване по процедурата.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.