С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и правилника за прилагането му Община Братя Даскалови стартира изготвянето на Междинна оценка на общински план за развитие 2014 – 2020 година.

Приканваме всички граждани и заинтересовани страни за мнения и предложения за по–ефективното изпълнение на заложените цели и приоритети. Докладът от извършената оценка е публичен и подлежи на обсъждане и приемане от Общинския съвет Братя Даскалови.