Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В изпълнение на чл.17 от  Закона за регионалното развитие Община Братя Даскалови стартира изработването на План за интегрирано  развитие на общината за периода 2021 – 2027 година. Изготвянето и изпълнението на Плана следва да отчита, както спецификите и потенциалите на съответния район, така и общите нови стратегически направления и изисквания във връзка с планирането и програмирането на регионалното развитие след 2020 г., в т.ч. целите и инструментите на кохезионната политика на Европейския Съюз.