Във връзка със Заповед № РД-08-7 от 23.01.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" се сключиха допълнителни споразумения с назначените лични асистенти, както и допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на социалната услуга с потребителите, считано от 09.03.2013 г. до 18.07.2013 г. По проекта личните асистенти са 39, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 39 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

Община Братя Даскалови е в процес на разработване на Общински план за развитие 2014 - 2020.

Общинският план за развитие (ОПР) като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, целия и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общността. В тази връзка действията по осигуряване на информация и публичност трябва да бъдат насочени към организиране на подходящи събития (информационни срещи, публични дискусии, семинари) и публикуване на информация за предвижданията на Общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и бизнеса в определянето на приоритетите за развитие на общината, за възможностите за реализация и очакваните резултати в икономическата и социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда.

С оглед на цитираното по-горе Общинска администрация Братя Даскалови инициира широко обществено обсъждане сред населението на територията на общината. Мотото при организиране на кампанията по изработване на Общинския план за развитие 2014 - 2020 е под надслов "По-близо до населението".

Общинска администрация ще проведе редица срещи с населението на общината по график, като всяко едно село на общината ще бъде посетено от експерти от общинска администрация. Срещите са предвидени за периода 14.03.2013 г. - 22.03.2013 г. вкл., като пълния график може да видите от файла по-долу.

Община Братя Даскалови призовава жителите да бъдат активни и да отделят част от времето си, да изразят мнението си по ключови теми, свързани с развитието на общината през следващия програмен период.

ГРАФИК ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

„Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практически насоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година“. беше темата на проведена информационна среща в община Братя Даскалови, . На срещата присъстваха представители на общинска адмистрация Братя Даскалови, кметове и кметски наместници, читалища.

Лектор на срещата беше арх. Белин Моллов, експерт в сферата на регионалното развитие и стратегическото планиране. Арх. Белин Моллов запозна участниците със стратегическите и планови документи на новия програмен период, с плановия процес и представи връзката на общинските планове за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. 

На срещата се коментира проблема за въвличане на заинтерисованите страни в процеса на изготвяне на общинския план за развитие 2014 – 2020 година. За да въвлече бизнеса за участие в разработването на общинския план община Братя Даскалови планира разработване на  анкета, с която ще се идентифицират проблемите, намеренията на бизнеса и възможностите им за развитие.

Срещата бе организирана благодарение на Областният информационен център, който е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Повече информация може да научите от прикачения файл ТУК.

Във връзка със Заповед № РД-08-7 от 23.01.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" ще се сключат допълнителни споразумения с назначените лични асистенти, както и допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на социалната услуга с потребителите, считано от 09.03.2013 г. до 18.07.2013 г.

От 01.02.2013 г. по проект "Подкрепа за достоен живот" бяха назначени допълнително 30 лични асистенти, които ще обслужват 30 потребителя на услугата. С това общо по проекта наетите лица стават 39, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 39 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

Всички лични асистенти са назначени на трудови договори със срок на договора до 08.03.2013 г. Очаква се нова Заповед на Управляващия орган на ОП "РЧР" за удължаване на срока на договорите.