„Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практически насоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година“. беше темата на проведена информационна среща в община Братя Даскалови, . На срещата присъстваха представители на общинска адмистрация Братя Даскалови, кметове и кметски наместници, читалища.

Лектор на срещата беше арх. Белин Моллов, експерт в сферата на регионалното развитие и стратегическото планиране. Арх. Белин Моллов запозна участниците със стратегическите и планови документи на новия програмен период, с плановия процес и представи връзката на общинските планове за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. 

На срещата се коментира проблема за въвличане на заинтерисованите страни в процеса на изготвяне на общинския план за развитие 2014 – 2020 година. За да въвлече бизнеса за участие в разработването на общинския план община Братя Даскалови планира разработване на  анкета, с която ще се идентифицират проблемите, намеренията на бизнеса и възможностите им за развитие.

Срещата бе организирана благодарение на Областният информационен център, който е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Повече информация може да научите от прикачения файл ТУК.

От 01.02.2013 г. по проект "Подкрепа за достоен живот" бяха назначени допълнително 30 лични асистенти, които ще обслужват 30 потребителя на услугата. С това общо по проекта наетите лица стават 39, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 39 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

Всички лични асистенти са назначени на трудови договори със срок на договора до 08.03.2013 г. Очаква се нова Заповед на Управляващия орган на ОП "РЧР" за удължаване на срока на договорите.

 През месец януари 2013 г. Комисията за оценка и подбор на потребителите и личните асистенти, назначена със Заповед на Кмета на Община Братя Даскалови, разгледа постъпилите заявления от кандидат потребителите и изготви списък на потребителите подредени по низходящ ред. В списъка са посочени определените часове за извършване на услугата, който всеки потребител има право да получи. Списъкът бе изнесен на информационното табло в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови. Комисията за оценка и подбор на потребителите и личните асистенти, проведе интервю с кандидатите за лични асистенти, подали заявления и изготви списък на оценените кандидати, който също беше поставен на информационното табло в сградата на Община Братя Даскалови.

   Екипът за управление на общинско ниво изготви списък с личните асистенти, които следва да бъдат включени в обучението за личен асистент. Информацията бе предоставена на Дирекция "Социално подпомагане" - Чирпан. Всички лични асистенти преминаха обучението. По трети етап на проект "Подкрепа за достоен живот" бе сключен Анекс между Община Братя Даскалови и Агенцията за социално подпомагане, като съгласно анекса са отпуснати допълнително часове за извършване на услугата "Личен асистент", което отговаря на назначаването на 30 лични асистенти, обслужващи 30 потребителя на услугата.

   Предстои сключване на договори с личните асистенти и потребителите на услугата от 01.02.2013 г. Срокът на договорите е до 08.03.2013 г. Следващо удължаване на договорите ще се извърши след издаването на нова заповед на Договарящия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". С това от месец февруари 2013 г. в Община Братя Даскалови 39 лични асистенти ще обслужват 39 потребителя на услугата.

________________________________________________________________________________________________

Инвестира във вашето бъдеще!

Община Братя Даскалови уведомява всички свои клиенти, че поради профилактика на трафопост от ЕВН Чирпан, електрическото захранване в сградата на общината ще бъде прекъснато на 01.02.2013 г. /петък/ от 14.00 ч. до 17.00 ч. 

   Във връзка с това Ви информираме, че работното време на общинска администрация за обслужване на граждани на горепосочената дата ще бъде от 08.00 ч. до 14.00 ч.

Информация

СТРАТЕГИЧЕСКИ РАМКИ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, ВАЖНИ АКЦЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 ГОДИНА.

   На 29.01.2013 г. /вторник/ от 13.30 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практически насоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година“.

   Навлизаме в период на подготовка на стратегическите документи, които ще обуславят националното, регионално и местно развитие през следващите 7 години. Общинските планове за развитие са от съществено значение за привличане на ресурси за развитие на местната общност. 

   Участниците в информационната срещата ще имат възможност да обсъдят с арх. Белин Моллов, експерт в сферата на регионалното развитие и стратегическото планиране, важни практически аспекти на разработването на плана за развитие на община Братя Даскалови.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова - Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.