Община Братя Даскалови уведомява всички свои клиенти, че поради профилактика на трафопост от ЕВН Чирпан, електрическото захранване в сградата на общината ще бъде прекъснато на 01.02.2013 г. /петък/ от 14.00 ч. до 17.00 ч. 

   Във връзка с това Ви информираме, че работното време на общинска администрация за обслужване на граждани на горепосочената дата ще бъде от 08.00 ч. до 14.00 ч.

Информация

 През месец януари 2013 г. Комисията за оценка и подбор на потребителите и личните асистенти, назначена със Заповед на Кмета на Община Братя Даскалови, разгледа постъпилите заявления от кандидат потребителите и изготви списък на потребителите подредени по низходящ ред. В списъка са посочени определените часове за извършване на услугата, който всеки потребител има право да получи. Списъкът бе изнесен на информационното табло в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови. Комисията за оценка и подбор на потребителите и личните асистенти, проведе интервю с кандидатите за лични асистенти, подали заявления и изготви списък на оценените кандидати, който също беше поставен на информационното табло в сградата на Община Братя Даскалови.

   Екипът за управление на общинско ниво изготви списък с личните асистенти, които следва да бъдат включени в обучението за личен асистент. Информацията бе предоставена на Дирекция "Социално подпомагане" - Чирпан. Всички лични асистенти преминаха обучението. По трети етап на проект "Подкрепа за достоен живот" бе сключен Анекс между Община Братя Даскалови и Агенцията за социално подпомагане, като съгласно анекса са отпуснати допълнително часове за извършване на услугата "Личен асистент", което отговаря на назначаването на 30 лични асистенти, обслужващи 30 потребителя на услугата.

   Предстои сключване на договори с личните асистенти и потребителите на услугата от 01.02.2013 г. Срокът на договорите е до 08.03.2013 г. Следващо удължаване на договорите ще се извърши след издаването на нова заповед на Договарящия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". С това от месец февруари 2013 г. в Община Братя Даскалови 39 лични асистенти ще обслужват 39 потребителя на услугата.

________________________________________________________________________________________________

Инвестира във вашето бъдеще!

За поредна година ОУ "Св.Св Кирил и Методий" село Черна гора отбеляза традиционния християнски празник Рождество Христово. Участниците в ателие "Цветна палитра" и ателие "Направи си сам" по проект "УСПЕХ" с желание украсиха училищното фоайе. Край коледното дърво, което тази година бе по-красиво от всякога, учениците представиха своята програма и получиха заслужени аплодисменти от съученици, родители и общественици. В своята стихия бяха и артистите от клуб "Приказен свят" и от СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор". Децата от клуб "Кулинарни пътешествия в европейската кухня" по проект "УСПЕХ" ни предложиха идеи за трапезата за Бъдни вечер. Директорът на училището - госпожа Анета Делчева изтегли късмета на училището за Новата 2013 г. - "Добри ученици и много шестици".

Снимки от събитието и повече информация може да прочетете ТУК.

На 14 януари 2013 г. ученици от ОУ "Св.Св Кирил и Методий" село Черна гора, СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" и учители гостуваха в ромско семейство, в дома на баба Минка, която има шест внучета. Децата бяха научили ромски, сурвакарски наричания и по стар обичай сурвакаха стопанската на дома и учителите с пожелание за много здраве. Учениците бяха щастливи от и споделиха, че няма да забравят този празник.

Снимки от събитието и повече информация може да прочетете ТУК

Снимки и информация за празниците в училището през месеците ноември и декември 2012 г. може да прочетете ТУК.

СТРАТЕГИЧЕСКИ РАМКИ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, ВАЖНИ АКЦЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 ГОДИНА.

   На 29.01.2013 г. /вторник/ от 13.30 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практически насоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година“.

   Навлизаме в период на подготовка на стратегическите документи, които ще обуславят националното, регионално и местно развитие през следващите 7 години. Общинските планове за развитие са от съществено значение за привличане на ресурси за развитие на местната общност. 

   Участниците в информационната срещата ще имат възможност да обсъдят с арх. Белин Моллов, експерт в сферата на регионалното развитие и стратегическото планиране, важни практически аспекти на разработването на плана за развитие на община Братя Даскалови.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова - Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие,  правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие, в началото на 2013 г. в Община Братя Даскалови беше създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на Общината- Общинския план за развитие /ОПР/ за периода 2014-2020 г. С разработването и приемането на този изключително важен  планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, както и с бъдещата Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора.

Със заповед на кмета е сформирана работна група от водещи експерти от основните направления на общинска администрация. Изготвен е работен план, конкретизиращ етапите на разработване, сроковете и отговорниците за изпълнение на предвидените дейности. Те стартират  с изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Братя Даскалови през месец януари - месец март на настоящата година и ще приключат с обществено обсъждане и приемане от Общинският съвет през месец септември 2013 г. Отправени са  покани към неправителствени и браншови организации за участие на техни представители в експертните групи по изготвянето на анализа.

Чрез осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, се цели осигуряването на необходимата прозрачност и обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.