Местна инициативна група "Брезово, Братя Даскалови" кани всички желаещи да вземат участие в планираните информационни събития свързани с отварянето на поканите за прием на проекти към Стратегия за местно развитие, които за община Братя Даскалови ще се състоят на 19.12.2012 г.

На 19.12.2012 г. /сряда/ в ритуалната зала на Община Братя Даскалови намираща се в село Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55 от 10.30 ч. започва информационна среща. Следобед на същия ден от 15.00 ч. в залата на Народно читалище "Христо Ботев" село Партизанин експертите от МИГ Брезово, Братя Даскалови ще представят мерките към Стратегия за местно развитие.

Подробна информация за срещите може да получите от прикачения файл ТУК.

Достъпът е свободен за всички без необходимост от предварително заявяване.

Лица за контакти:

Боян Костадинов - Изпълнителен директор 0885290190

Маньо Манев - Експерт по прилагане на СМР: 0879495886

Рангел Матански - Експерт по прилагане на СМР: 0888445761

Ани Троева - Технически асистент: 0879495888

Видка Узунова - счетоводител: 0879495885

Офис на МИГ - тел. 03191/2624

График за прием на проекти за 2012 г. и 2013 г. по СМР на "Брезово, Братя Даскалови"

Покана за прием на заявления по мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 313 "Насърчаване на туристически дейности" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Резюме на Стратегия за местно развитие на МИГ "Брезово - Братя Даскалови".

Повече информация може да получите от офиса на МИГ "Брезово, Братя Даскалови" намиращ се в град Брезово, ул. "Георги Димитров" 25, ет. 4, тел. 03191/2624 както и на интернет страницата - http://mig.brezovo.bg

На 07.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на договора е 1 668 562 лв. без ДДС, със срок за изпълнение 30 месеца.

Проектното предложение "Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово" включва рехабилитация на паркове в изброените населени места, направа на алеи, парково осветление, кътове за отдих и почивка, площади, детски съоръжения.

На 15 ноември 2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора представи презентация на тема: "Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност".

Повече информация може да прочетете в прикачения файл ТУК.

На 15 ноември 2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: "Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност".

В рамките на информационната среща ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ - Стара Загора за обсъждане на индивидуални въпроси от бенефициенти.

Поканваме всички желаещи земеделски производители, общински служители, бизнес организации, неправителствени организации и др да заповядат на събитието.

Анонс за срещата.

За допълнителна информация: Петя Ацинова, управител 0889199180