На 07.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на договора е 1 668 562 лв. без ДДС, със срок за изпълнение 30 месеца.

Проектното предложение "Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово" включва рехабилитация на паркове в изброените населени места, направа на алеи, парково осветление, кътове за отдих и почивка, площади, детски съоръжения.

На 15 ноември 2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: "Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност".

В рамките на информационната среща ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ - Стара Загора за обсъждане на индивидуални въпроси от бенефициенти.

Поканваме всички желаещи земеделски производители, общински служители, бизнес организации, неправителствени организации и др да заповядат на събитието.

Анонс за срещата.

За допълнителна информация: Петя Ацинова, управител 0889199180

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец октомври 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец ноември 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

През месец септември Областен информационен център Стара Загора стартира поредица от информационни срещи в общините от Област Стара Загора за разясняване на актуални възможности за финансиране на проекти с европейски средства. Информационната кампания на тема: "Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г. поднесе актуална информация на 18.09.2012 г. в община Братя Даскалови.

Повече информация за проведената информационна среща може да прочете ТУК.