И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец ноември 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец октомври 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

Уважаеми  съграждани и гости на Община Братя Даскалови,

  Имам удоволствието да Ви поканя на празника на Община Братя Даскалови, който ще се проведе на 22.09.2012 г. (събота) от 16.00 часа на площада пред читалището.

 Програма:

16.00 ч. - Откриване на изложба и представяне на книгата „Село Черна гора-селище от дълбока древност” на Делчо Димитров Синов

17.00 ч. - Откриване на празника

17.30 ч. - Празнична концертна програма с участието на ансамбъл „Тракия”, гр. Пловдив

18.30 ч. - Коктейл за официалните гости

Свири оркестър „Славяни”

инж. Иван Танев - Кмет на Община Братя Даскалови

През месец септември Областен информационен център Стара Загора стартира поредица от информационни срещи в общините от Област Стара Загора за разясняване на актуални възможности за финансиране на проекти с европейски средства. Информационната кампания на тема: "Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г. поднесе актуална информация на 18.09.2012 г. в община Братя Даскалови.

Повече информация за проведената информационна среща може да прочете ТУК.

На 18 септември /вторник/ от 13.00 часа в зала № 1 на общинска администрация Братя Даскалови намираще се в село Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55 Ви каним на обществено обсъждане на тема: "Кандидатстване с проект по Приоритетна ос 3: "Устойчиво ”Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по Оперативна Програма „Регионално Развитие”. 

Обсъждането ще протече при следния дневен ред:

1.Представяне на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по ОП „Регионално развитие”

2.Дискусия по обхвата на Концепция за регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите

3.Мнения по обсъжданите въпроси и формулиране на конкретни идеи за проекта 

   От Вас очакваме идеи за включване на дейности, които да повишат регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на специфични за региона туристически продукти. 

    Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност и заинтересованост към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ