Уважаеми  съграждани и гости на Община Братя Даскалови,

  Имам удоволствието да Ви поканя на празника на Община Братя Даскалови, който ще се проведе на 22.09.2012 г. (събота) от 16.00 часа на площада пред читалището.

 Програма:

16.00 ч. - Откриване на изложба и представяне на книгата „Село Черна гора-селище от дълбока древност” на Делчо Димитров Синов

17.00 ч. - Откриване на празника

17.30 ч. - Празнична концертна програма с участието на ансамбъл „Тракия”, гр. Пловдив

18.30 ч. - Коктейл за официалните гости

Свири оркестър „Славяни”

инж. Иван Танев - Кмет на Община Братя Даскалови

На 18 септември /вторник/ от 13.00 часа в зала № 1 на общинска администрация Братя Даскалови намираще се в село Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55 Ви каним на обществено обсъждане на тема: "Кандидатстване с проект по Приоритетна ос 3: "Устойчиво ”Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по Оперативна Програма „Регионално Развитие”. 

Обсъждането ще протече при следния дневен ред:

1.Представяне на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по ОП „Регионално развитие”

2.Дискусия по обхвата на Концепция за регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите

3.Мнения по обсъжданите въпроси и формулиране на конкретни идеи за проекта 

   От Вас очакваме идеи за включване на дейности, които да повишат регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на специфични за региона туристически продукти. 

    Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност и заинтересованост към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец септември 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

На 18 септември 2012 година /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: "Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г.".

Експерт от Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" Стара Загора ще представи актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони, по които може да се кандидатства или предстои да стартира нов прием до края на 2012 година. Лекторите ще запознаят потенциалните бенефициенти с възможностите за кандидатстване, допустимите инвестиции и финансиране по ПРСР. Присъстващите ще могат да се информират за новостите по програмата.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект "Изграждане на Областен информационен център - Стара Загора" по проект финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: Петя Ацинова - управител, тел. 0889199180

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 Съгласно Заповед РД 08-36 от 20.07.2012 г. на Директора на Агенция за социално подпомагане е удължен срока на предоставяне на социалната услуга до 18.12.2012 г.

 През месец август 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).