На 18 септември 2012 година /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: "Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г.".

Експерт от Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" Стара Загора ще представи актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони, по които може да се кандидатства или предстои да стартира нов прием до края на 2012 година. Лекторите ще запознаят потенциалните бенефициенти с възможностите за кандидатстване, допустимите инвестиции и финансиране по ПРСР. Присъстващите ще могат да се информират за новостите по програмата.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект "Изграждане на Областен информационен център - Стара Загора" по проект финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: Петя Ацинова - управител, тел. 0889199180

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец септември 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

С Решение № 154 от 24.07.2012 г. по Протокол № 12, Общински съвет Братя Даскалови прие междинна оценка на Общински план за развитие 2007 - 2013 г. Пълният текст на междинната оценка може да прочетете ТУК.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 Съгласно Заповед РД 08-36 от 20.07.2012 г. на Директора на Агенция за социално подпомагане е удължен срока на предоставяне на социалната услуга до 18.12.2012 г.

 През месец август 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на 31.07.2012 г. /вторник/ от 10.00 ч. в град Брезово, ул. "Георги Димитров" № 25, в заседателната зала на Община Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" през 2011 г.;

2. Промяна в състава на Управителния съвет;

3. Организационни въпроси

Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, на основание Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

09.07.2012 г. Управителен съвет