С Решение № 154 от 24.07.2012 г. по Протокол № 12, Общински съвет Братя Даскалови прие междинна оценка на Общински план за развитие 2007 - 2013 г. Пълният текст на междинната оценка може да прочетете ТУК.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на 31.07.2012 г. /вторник/ от 10.00 ч. в град Брезово, ул. "Георги Димитров" № 25, в заседателната зала на Община Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" през 2011 г.;

2. Промяна в състава на Управителния съвет;

3. Организационни въпроси

Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, на основание Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

09.07.2012 г. Управителен съвет

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 През месец юли 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

Повече информация за проекта може да получите от Петър Танев - ст.експерт "Програми и проекти" в община Братя Даскалови.

Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ), съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, в

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.ЧЕРНА ГОРА ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА 

През учебната 2011/2012г. се създадоха четири извънкласни и извънучилищни дейности:

· Клуб „Млад еколог”- ръководител старши учител Евгени Стоянов;

· Клуб „Приказен свят” – ръководител старши учител Дора Рашева;

· Ателие „Направи си сам” - ръководител старши учител Светла Нейкова;

· Ателие „Цветна палитра” - ръководител старши учител Теменужка Видева;

 „УСПЕХ” осмисля по-добре свободното време на учениците, включително и на тези с идентефицирана нужда от специфична подкрепа,  както и на учениците с риск от преждевременно отпадане и с негативни прояви, в т. ч. и на агресия;

„УСПЕХ” мотивира и стимулира учениците така, че да могат да изразяват свободно своето мнение, да творят, да се радват на красивото, да правят добро, да се борят, да откриват, да съграждат с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището, за обществото.

 Учениците рисуваха, апликираха, изработваха красиви предмети и сувенири, плетяха, засаждаха растения, правиха си излети сред природата, направиха си театър.

Повече информация за проекта и неговата реализация може да видите в прикачените файлове: 1 - 2 - 3 - 4

В БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА "КАК ДА РАЗРАБОТИМ УСПЕШНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?"

На 14.06.2012 г., в залата на общинска администрация Братя Даскалови, Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема: "Как да разработим успешно проектно предложение?".

В информационната среща участваха представители на общинска администрация, училища, читалища. Участниците в срещата се запознаха с етапите на разработване на проектно предложение, елементите на формуляра и бюджета на проекта.

Подробно бе разяснено как се формулират общите и специфични цели на проекта, целевата група, как се планират дейностите и методологията за реализация на проекта. В презентацията се акцентира на правилното разбиране на съдържанието на всеки един от елементите на формуляра и тяхната логическа последователност.

Обсъдени бяха основните принципи и често допускани грешки при изготвяне на бюджет на проектното предложение. Ключов фактор за успешно проектно предложение е окомплектоването на проекта съгласно изискванията на всяка конкретна схема.

От презентацията стана ясно, че:

- Добре написаният проект не винаги означава добре изпълнен проект и

- При попълване на формуляра на проекта винаги трябва да се мисли как ще се изпълнява написаното.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:  Име на служител: Петя Ацинова Длъжност: управител; Тел:. 0889 199180

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.