Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 27.01.2017 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2016 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2016 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2017 г.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Управителен съвет
16.01.2017 г.

Инфорамция относно условията,реда и дължимите такси за издаване на разрешение за депониране на производствени,неопасни отпадъци на "Регионален център за управление на отпадъци - Стара Загора"находящ се в землището на с.Ракитница,община Стара Загора от физически и юридически лица,притежатели на отпадъци,които не са членове на Регионало сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора.

Декларация за попълване може да свалите ТУК.

Обявление за конкурс за длъжност секретар на община - за повече информация ТУК!

Списъкът на допуснатите и недопуснати лица може да бъде прочетете подробно ТУК.

Съобщение от Районна прокуратура гр.Чирпан може да прочетете ТУК!