Списък на възрастните хора от община Братя Даскалови който ще бъдат подпомогнати в рамките на кампанията "Великден за всеки" .Ваучерите ще се получават в клоновете на "Български пощи"по населени места.

Списък ТУК

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.04.2016 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4, Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в Устава на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Промяна в състава на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
3. Определяне на нов мандат на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
4. Приемане на нови членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
5. Освобождаване на членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
6. Други.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

05.04.2016 г. Управителен съвет

Община Братя Даскалови на основание Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представители на бизнеса, кметове на населени места, кметски наместници и ръководители на бюджетни звена на публично обсъждане на проекта Бюджет на общината за 2016 г., което ще се състои на 30 ноември 2015 г. от 09.00 ч. в залата на община Братя Даскалови.

Вашите мнения и препоръки може да направите в деловодството на общината или на електронен адрес:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Танев -
кмет на Община Братя Даскалови

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 29.01.2016 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2015 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2015 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2016 г.
4. Организационни въпроси.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

11.01.2016 г. Управителен съвет

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.


ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.08.2015 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4, Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., по условията и реда на Наредба №16 от 30.07.2015 г., в сила от 04.08.2015 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.
2. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

05.08.2015 г.
Управителен съвет