На 11.06.2016 г. в град Стара Загора хотел "Верея" сдружение "Зачатие" ще проведе среща под надслов "Новите пътища към мечтаното дете".

Повече информация ТУК.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” /Договор№РД50-202/07.12.2015 г.


ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.05.2016 г. /сряда/, от 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4 Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване Стратегията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за Водено от общностите местно развитие.
2. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

10.05.2016 г.
Управителен съвет

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.04.2016 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4, Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в Устава на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Промяна в състава на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
3. Определяне на нов мандат на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
4. Приемане на нови членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
5. Освобождаване на членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
6. Други.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

05.04.2016 г. Управителен съвет

Списък на възрастните хора от община Братя Даскалови който ще бъдат подпомогнати в рамките на кампанията "Великден за всеки" .Ваучерите ще се получават в клоновете на "Български пощи"по населени места.

Списък ТУК

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 29.01.2016 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2015 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2015 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2016 г.
4. Организационни въпроси.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

11.01.2016 г. Управителен съвет