Голяма част от оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. са вече утвърдени и предстои отварянето им. Мрежата от областни информационни центрове в страната стартира инициатива, целяща събиране на мнения и значими проектни идеи, които биха подобрили живота на хората в общините.

Каним Ви да попълнете подготвената анкета, която може да изпращате на електронния адрес на ОИЦ Стара Загора Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. На 26 март 2015 г. гражданите ще могат да научат повече за възможностите за финансиране на проекти през новия програмен период и да попълнят такава анкета на площада пред общината в село Братя Даскалови.

Анкетите може да свалите от ТУК:
в doc формат
в pdf формат

Уважаеми съграждани,

във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Ви информираме, че на територията на Община Братя Даскалови няма сгради, които отговарят на изискванията поставени в програмата за 2015 г. 

Информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с ПМС №4/15.01.2015 г. предстои да бъдат сключени нови договори с потребителите и личните асистенти, обслужвали ги до края на 2014 г. Срокът на договорите ще бъде до 31.03.2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори и съгласно чл. 396, ал. 1от Изборния кодекс Общинска администрация Братя Даскалови напомня, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” е:
а/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България,
към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
Предвид цитираните разпоредби, за да упражнят правото си на глас лицата с настоящ адрес в чужбина, е необходимо да заявят актуален настоящ адрес в Р. България най-малко 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.
За община Братя Даскалови адресна регистрация се извършва в сградата на Община Братя Даскалови и във всички кметства на територията на общината.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.

 

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 29.01.2015 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров”№ 25,ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

      1.       Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2014 г.

2.       Приемане на годишен отчет за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2014 г.

3.       Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет 2015 г.

4.       Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, на основание чл.10.(доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 12.01.2015 г. Управителен съвет