СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори и съгласно чл. 396, ал. 1от Изборния кодекс Общинска администрация Братя Даскалови напомня, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” е:
а/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България,
към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
Предвид цитираните разпоредби, за да упражнят правото си на глас лицата с настоящ адрес в чужбина, е необходимо да заявят актуален настоящ адрес в Р. България най-малко 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.
За община Братя Даскалови адресна регистрация се извършва в сградата на Община Братя Даскалови и във всички кметства на територията на общината.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с ПМС №4/15.01.2015 г. предстои да бъдат сключени нови договори с потребителите и личните асистенти, обслужвали ги до края на 2014 г. Срокът на договорите ще бъде до 31.03.2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец декември 2014 г. общия брой заети по проекта в община Братя Даскалови лични асистиенти са 44, обслужващи 44 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново, Верен.

Проектът приключва на 31.12.2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.

 

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 29.01.2015 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров”№ 25,ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

      1.       Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2014 г.

2.       Приемане на годишен отчет за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2014 г.

3.       Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет 2015 г.

4.       Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, на основание чл.10.(доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 12.01.2015 г. Управителен съвет

В периода 24 – 28 ноември 2014 г. мрежата от 28 областни информационни центъра ще проведат обща инициатива под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“. В рамките на инициативата ще бъдат организирани изложби и събития във всички 264 общини на територията на Република България, които целят:
• Да се представят успешно изпълнени проекти по оперативните програми от периода 2007 – 2013 г.;
• Да бъдат представени приоритетите на оперативните програми от програмен период 2014 – 2020 г.;
На 27.11.2014 г. в с. Братя Даскалови в сградата на общината в 10,00 часа, Областният информационен център – Стара Загора ще открие фотоизложба с успешни проекти от областта, реализирани със средства по оперативните програми.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Повече информация в прикачения файл - ТУК.