ОБЯВА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, Г-ЖА ЖИВКА АЛАДЖОВА ЩЕ ИМА ПРИЕМНА С ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ НА 08.05.2014 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11.30 ДО 12.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, СТАЯ № 1.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69 а ал.3 от ЗОП във връзка с провеждаща се открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 30.04.2014 година /сряда/ от 14.30 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, област Стара Загора, ул.Септемврийци №55-57.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

По проект "Подкрепа за достоен живот"  през месец април 2014 г. 39 лични асистенти обслужват 39 потребители.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателя на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Общината за 2013 г.

Подробности може да намерите ТУК.

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА

ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за стартирането на проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, предвидените дейности и резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се състои в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 на 11.04.2014г. (петък) от 11.00 часа.

Очакваме Ви!