Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Черна гора е едно от десетте пилотни училища в страната, които през учебната 2013/2014г. са включени в Програма „ Намаляване отпадането на ромски деца от училище.

Всеки ученик може да бъде отличник“ на ЦМДЕТ „Амалипе“, Велико Търново, финансирана от Тръст за социална алтернатива. Зеленото училище „Да се опознаем и да знаем“ е дейност от Програмата. На 5 ученици от ІV клас и 5 ученици от VІІ клас се предостави възможност да участват в обучението. Определените деца, заедно със свои връстници от страната се събраха в хотелски комплекс „Лесопарк“ и „Манастира“, Велико Търново за да се запознаят, да се забавляват и да се подготвят за предстоящото национално външно оценяване. За работа с участниците Център „Амалипе“ осигури необходимите учители- специалисти и младежи- студенти, обучени за работа по метода „Младежи обучават младежи“. Програмата на зеленото училище включваше занимания по български език и математика, като се акцентира на индивидуалната работа с децата и интерактивни образователни игри. С цел възпитание в толерантно отношение към различните на участниците се предложиха филмите „ Белите лястовици“, „Еми и Ани“ и „Филм за доброто“ . За настроението на всички участници се организираха: Игри за добро утро!, Поход до Петропавловски манастир – Лясковец, Вечер на запознанството, Вечер „Амалипе“ търси таланта, Вечер на Мисис и Мистър „Амалипе“.

Участниците придобиха самочувствие и увереност в силите си за предстоящото НВО и получиха отличителни грамоти. Педагогическият колектив при ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Черна гора изразява своята благодарност към ЦМДЕТ „Амалипе“, които подариха на учениците ни незабравими дни, нови приятелства, вяра в доброто и стремеж към нови хоризонти!

Снимки и видео можете да намерите на следните линкове:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201979820033502&set=oa.734062719957503&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.734660056564436&type=1

Във връзка с провеждането на изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г., Районна прокурата Чирпан изпраща следното:

Съобщение на Районна прокуратура Чирпан относно възможността гражданите да подават сигнали и жалби във връзка с провеждането на изборите за Европейски парламент

 

ОБЯВА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, Г-ЖА ЖИВКА АЛАДЖОВА ЩЕ ИМА ПРИЕМНА С ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ НА 08.05.2014 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11.30 ДО 12.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, СТАЯ № 1.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

По проект "Подкрепа за достоен живот"  през месец май 2014 г. 39 лични асистенти обслужват 39 потребители.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69 а ал.3 от ЗОП във връзка с провеждаща се открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 30.04.2014 година /сряда/ от 14.30 часа в заседателната зала намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, област Стара Загора, ул.Септемврийци №55-57.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.