На 31 май 2013 г. /петък/ в сградата на община Братя Даскалови от 9:30 ч. ще се проведе среща за уточняване на приоритетите, които ще бъдат включени в Общински план за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014 - 2020. На срещата ще присъстват представители на Общинска администрация Братя Даскалови, кметове на населени места на територията на общината.

Община Братя Даскалови призовава жителите да бъдат активни и да отделят част от времето си, да изразят мнението си по ключови теми, свързани с развитието на общината през следващия програмен период.

Очакваме Ви!

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със Заповед № РД-08-22 от 19.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" се удължава срока на предоставяната социална услуга до 15.01.2014 г. вкл. В края на месец май 2013 г. предстои сключване на допълнителни споразумения със потребителите на социалната услуга и личните асистенти. По проекта личните асистенти са 39, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 39 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

 През месец април 2013 г. 39 (тридесет и девет) лични асистенти обслужват 39 (тридесет и девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Плодовитово, Черна гора, Гранит, Опълченец, Православ, Долно ново село, Медово, Найденово, Горно ново село, Малко Дряново.

Във връзка с информационна кампания на Министерството на земеделието и храните по горските мерки 122, 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) ще се проведат срещи (семинари) в следните населени места:

  • гр. Гурково - 18 април 2013 г., Читалище "Войвода Генчо Къргов" от 10.00 часа;
  • гр. Мъглиж - 18 април 2013 г., Читалище "Пробуда 1869" от 14.30 часа.

Повече информация за срещите и участниците в тях може да научите от прикачения файл - ТУК.

Община Братя Даскалови подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 81 624,80 лв. Проектното предложение бе подадено на 15.11.2012 г. по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. 

Срокът на подписания договор е 12 месеца. Чрез изпълнението на проекта - "Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в администрацията чрез участия в обучения" се цели:

  • повишаване на знанията и капацитета на служителите от Общинска администрация Братя Даскалови;
  • да се подобри ефективността в изпълнението на служебните задължения на служителите;
  • да се повиши качеството на работа и услугите, предлагани от служителите;
  • повишаване адаптивността на служителите при работа с клиенти

Проектът предвижда изпълнението на следните дейности: Организиране и провеждане на обучения от каталога на Института по публична администрация ("Превенция на корупционния риск", "Организационно развитие. Управление на промяната", "Публичен имидж - елемент на доброто управление", "Основни производства по АПК"); Организиране и провеждане на обучение на тема "Компютърна грамотност"; Организиране и провеждане на обучение на тема "Общуване и работа с трудни клиенти", Организиране и провеждане на обучение на тема "Стрес на работното място и техники за справяне със стреса"; Организиране и провеждане на обучение на тема "Лидерство и развитие на лидерски умения"; Дейности за информация и публичност.

Целева група по проекта са: кметове, зам.кметове, кметски наместници, директори на дирекции, експерти и специалисти от общинска администрация, служители на трудови и служебни правоотношения в общинска администрация Братя Даскалови.

Екипът за управление на проекта ще бъде съставен от двама души - ръководител проект и счетоводител на проекта.