Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 05.12.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/22-60.

 

 

ВАЖНО !!! Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови е свален от обществено обсъждане поради изменение на нормативен акт от по-висока степен - Закона за местните данъци и такси /изменение и допълнение Държавен вестник брой 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/22-60

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.09.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/22-60.

 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови ТУК!  

 

МОТИВИ

за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

 

            1. Причини и мотиви за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

       Проектът на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) е изготвен на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците и е в съответствие с методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 на министъра на околната среда и водите, както и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците

            2. Цели, които се поставят с приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

              Проектът на Програма за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) цели постигане на съответствие с актуалните законови изисквания в областта на управлението на отпадъците. Програмата да допринесе за устойчивото развитие на  Община Братя Даскалови, чрез определяне на необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците, която е елемент на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Тази система ще доведе до намаляване въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестиции в областта на управление на отпадъците.

          3. Финансови средства, необходими за прилагането на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

             Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, държавния бюджет, възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, европейски, национални и други програми. 

          4. Очаквани резултати от приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

             С приемането на настоящия проект на Програмата се цели създаване на стабилна система за управление на отпадъците и подобряване на екологичните условия в община Братя Даскалови.

           5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз    

    Предлаганият проект на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) е съобразен с българското и европейското законодателство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            Община Братя Даскалови обявява за обществено обсъждане Програмата за управление на отпадъците на територията на община Братя Даскалови (2018-2020). Мненията и предложенията на гражданите се приемат до 08.08.2018 г.

       

            Предложения се подават по следните начини:

 

            - на адрес: с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в Центъра за услуги и    информация;

            - на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

            - чрез кметовете и кметските наместници от общината.

 

 

 

            ИВАН ТАНЕВ

            Кмет на Община Братя Даскалови

           

 

 

 

 

Програма за опазване на околната среда към Община Братя Даскалови  ТУК !

МОТИВИ

за приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

            1. Причини и мотиви за приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

Проектът на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) е изготвен на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и е в съответствие с изискванията на действащите законови и подзаконови нормативни актове. Разработена е при спазване на указанията на Министерство на околната среда и водите и е с период на действие 2018-2020 година.

            2. Цели, които се поставят с приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

            Проектът на Програма за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) цели постигане на съответствие с актуалните законови изисквания в областта на околната среда. Програмата ще бъде основния документ за провеждане на политика по околна среда в общината. С нея ще се идентифицират и планират нужните действия, срокове и източници на финансиране. Основната цел на програмата е да спомогне за подобряване на екологичната обстановка и опазване на околната среда в община Братя Даскалови.

 

            3. Финансови средства, необходими за прилагането на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

            Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, държавния бюджет, възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, европейски, национални и други програми.

 

            4. Очаквани резултати от приемане на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020).

            С приемането на настоящия проект на Програмата се цели създаване на стабилна система за опазване на околната среда и подобряване на екологичните условия в община Братя Даскалови.

 

            5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

            Предлаганият проект на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020) е съобразен с българското и европейското законодателство.Община Братя Даскалови обявява за обществено обсъждане Програмата за опазване на околната среда на територията на община Братя Даскалови (2018-2020). Мненията и предложенията на гражданите се приемат до 08.08.2018 г.

            Предложения се подават по следните начини:

 

            - на адрес: с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в Центъра за услуги и    информация;

            - на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

            - чрез кметовете и кметските наместници от общината.

 

 

            ГАЛИНА РАДЕВА               /п/

            За Кмет на Община Братя Даскалови,

            съгласно Заповед № 0302/04.07.2018 г. на

            кмета на Община Братя Даскалови