Във връзка с избран изпълнител за упражняване на авторски надзор по проект ИД 61/3/3210860 е сключен договор №112/22.12.2014 г., който може да видите в досието на обществената поръчка, а също така и ТУК.

Уважаеми дами и господа, Община Братя Даскалови Ви съобщава, че от 26.11.2014 г. Профила на купувача има нов адрес.

В тази връзка всички процедури открити след 25.11.2014 г. може да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://bratia-daskalovi.info-m.eu

ВАЖНО ОТ 26.11.2014 г. НОВ АДРЕС НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: http://bratia-daskalovi.info-m.eu

Информация по процедури стартирали преди 26.11.2014 г. ще продължат да се публикуват на адрес: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

Със Заповед №РД-432/19.11.2014 г. Кмета на Община Братя Даскалови одобрява публична покана, заедно с придружаващите я техническа спецификация, образци и указания за подготовка на оферти. Публичната покана е по реда на глава осма "а" от Закона за обществени поръчки с предмет: „Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията”, включващо следните обученията: „Лична ефективност”, “Новаторство и бизнес ориентирано управление”, “Подобряване на презентационните умения” за реализацията на проект: “По-компетентни и мотивирани служители на Община Братя Даскалови”, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 9036242 Покана в Портала за обществени поръчки 19.11.2014 г. 19.11.2014 г.
2   Публична покана 19.11.2014 г. 19.11.2014 г.
3   Документация, техническа спецификация, образци 19.11.2014 г. 19.11.2014 г.
4   Протокол на комисията 23.12.2014 г. 23.12.2014 г.

5
6

7

8

9

10

 

11

 

Договор
Техническа спецификация

Техническо предложение

Ценова оферта

Приложение:мерки за информация и публичност

 

Извършено авансово плащане по Договор 4/20.01.2015г.

9615,00 лв. с ДДС

Окончателно плащане по договор за 28 845 лв. с ДДС

20.01.2014 г.

20.01.2014 г.

20.01.2014 г.
20.01.2014 г.
20.01.2014 г.

 

27.03.2015 г.

17.07.2015 г.

20.01.2014 г.

20.01.2014 г.

20.01.2014 г.
20.01.2014 г.
20.01.2014 г.

 

27.03.2015 г.

17.07.2015 г.

Отварянето на офертите ще се извърши в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 01.12.2014г. от 09:00 ч.