На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед №РД-318/02.09.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура с предмет: „Ремонт на ул. „Партизанска“ ,ул. „ Кольо Желев“ и ул.“Градинска“ в с. Братя Даскалови

Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 16.09.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улици  в села на територията на Община Братя Даскалови"

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033571

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 19.09.2014г. от 11.00 ч.

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улица в с. Горно Белево, община Братя Даскалови".

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033566

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 19.09.2014г. от 10.30 ч.

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед №РД-304/26.08.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура: Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2014 – 2015 година от община Братя Даскалови, съгласно утвърдени маршрути по 2 /две/ обособени позиции: Маршрут № 1 1.Обособена позиция 1: 1.1. Горно ново село – Долно ново село – Малко Дряново – Найденово – Съединение – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 40 км., 47 деца, час на тръгване 07:00 часа; 1.2. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 52 км., 16 деца, час на тръгване 13.30 часа; 1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Съединение – Найденово - Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 60 км., 31 деца, час на тръгване 17:00 часа; Маршрут № 2 2. Обособена позиция 2: 2.1. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., 45 деца, час на тръгване 06:50 часа; 2.2. Оризово – Опълченец – Мирово – Плодовитово – Оризово - 18 км., 20 деца, час на тръгване 13.20 часа; 2.3. Оризово – Опълченец – Оризово - 8 км., 25 деца, час на тръгване 17:00 часа.

Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 05.09.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК

Договор по об.поз 1и поз.2 - ТУК (публикуван на 11.09.2014 г.)

Периодично плащане в размер на 5 665,44 лв. на 09.10.2014 г.

Периодично плащане в размер на 6 363,44 лв. на 14.11.2014 г.

Периодично плащане в размер на 6 060 лв. на 05.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 5 151 лв. на 15.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 2 371,20 лв. на 16.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 4 452,84 лв. на 22.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 4 240 лв. на 23.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 3 604,68 лв. на 30.01.2015 г.

Периодично плащане в размер на 3 816,82 лв. на 11.03.2015 г

Периодично плащане в размер на 5 454 лв. на 16.03.2015 г

Периодично плащане в размер на 5 151 лв. на 01.04.2015 г.

Периодично плащане в размер на 6 363 лв. на 16.04.2015 г.