Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Ремонт на ул. „Партизанска“ ,ул. „ Кольо Желев“ и ул.“Градинска“ в с. Братя Даскалови.

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033230

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 15.09.2014г. от 10.30 ч.

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Доставка на дърва за огрев, брикети, Донбаски въглища и пелети за Администрацията на Община Братя Даскалови, дейностите към нея и кметствата  за отоплителен сезон 2014 -2015 г. по 3 / три / обособени позиции”.

Обособена Позиция № 1 – „ Доставка на дърва за огрев”.
Обособена Позиция № 2 - „Доставка на брикети и Донбаски въглища”
Обособена Позиция № 3 – „ Доставка на пелети ”

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

 

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033214

 

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 15.09.2014г. от 10.00 ч.

 

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2014 – 2015 година от община Братя Даскалови, съгласно утвърдени маршрути по 2 /две/ обособени позиции:
Маршрут № 1
1.Обособена позиция 1:
1.1. Горно ново село – Долно ново село – Малко Дряново – Найденово – Съединение – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 40 км., 47 деца, час на тръгване 07:00 часа;
1.2. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 52 км., 16 деца, час на тръгване 13.30 часа;
1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Съединение – Найденово - Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 60 км., 31 деца, час на тръгване 17:00 часа;
Маршрут № 2
2. Обособена позиция 2:
2.1. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., 45 деца, час на тръгване 06:50 часа;
2.2. Оризово – Опълченец – Мирово – Плодовитово – Оризово - 18 км., 20 деца, час на тръгване 13.20 часа;
2.3. Оризово – Опълченец – Оризово - 8 км., 25 деца, час на тръгване 17:00 часа

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033056

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 05.09.2014г. от 10.00 ч.

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите на община Братя Даскалови, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на обучение на тема: „Електронно правителство. Как да станем част от него”; Обособена позиция №2: „Организиране и провеждане на обучения по Дейност 4 „Обучения за придобиване на ключови компетенции””, включващо следните обучения: „Ефективно взаимодействие между отделните звена в администрацията” и „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация””.

Публичната покана е в рамките на проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите”, по Договор №13-22-67/09.01.2014 г.,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9029702

Пълната документация може да свалите от ТУК.


 По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.