Съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки публикуваме

Доклад от работата на комисия назначена със Заповед №РД-425/14.11.2014 г. на кмета на Община Братя Даскалови за разглеждане на оферта и провеждане на договоряне с участника по процедура на договаряне без обявление с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД 61/3/3210860

Решение №РД-431/18.11.2014 г. за избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД № 61/3/3210860

На основание чл.73, ал.4 от ЗОП публикуваме Решение РД-427/17.11.2014 г. на кмета на Община Братя Даскалови за избор на изпълнител по Открита процедура по опростените правила за Обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост".

На основание чл.22б, ал.7 от ЗОП публикуваме Протокол 3 от работата на комисията по Открита процедура по опростените правила за Обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост".

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед на кмета на общината за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура с предмет: „СМР ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА НЧ ПРОСВЕТА-1946 В УПИ IX, КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ПЛОДОВИТОВО”. Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 11.11.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК