Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Мануела Димитрова Делчева

 

 

 

 

 

Секретарят на Общината:

 1. Лице с висше образование, което се назначава безсрочно от кмета на Общината;
 2. Организира дейността на общинската администрация;
 3. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за
  информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 4. Организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 5. Отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и
  административно обслужване;
 6. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в
  общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 7. Следи за разгласяване и обнародване на актовете на Общински съвет и на кмета на Общината;
 8. Отговаря за работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 9. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
 10. Утвърждава     Вътрешните     правила     за     реда     и     организацията     на
  административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 11. Организира атестирането на служителите в общинската администрация;
 12. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската
  администрация;
 13. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани
  с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
 14. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на
  администрацията;
 15. Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове и от Кмета на Общината.