Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ЗАПОВЕД 

№ РД – 212/21.04.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с т. III от Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с установената заболеваемост от COVID – 19 сред служителите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се преустанови дейността на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови за периода 22.04.2021 г. – 04.05.2021 г.

2. Служителите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови да ползват платен годишен отпуск за периода 22.04.2021 г. – 04.05.2021 г.

3. Да бъде извършена крайна дезинфекция в сградата на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови.

4. Кметовете и кметските наместници в населените места, обслужвани от ДСП с. Братя Даскалови, да предоставят в Община Братя Даскалови информация за броя на потребителите, желаещи да получат консервирана храна.

5. Кметовете и кметските наместници в населените места, обслужвани от ДСП с. Братя Даскалови, да създадат организация за предоставянето на консервираната храна на потребителите.

6. Приготвянето на обяд и следобедна закуска за нуждите на ДГ „Незабравка” с. Братя Даскалови да се възложи на ДГ „Буратино” с. Черна гора.

7. Превозването на приготвената храна до ДГ „Незабравка” с. Братя Даскалови да се извършва с транспорт  на Училищен стол с. Оризово.

            Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Общината.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови.

 

 

ИВАН ТАНЕВ: /п/

Кмет на Община Братя Даскалови

Заповед № РД 457/26.10.2020 г. - Тук!

Заповед № РД 455/26.10.2020 г. - Тук!

 

Във връзка с увеличаването на заболеваемостта с COVID-19 на територията на община Братя Даскалови и след заседание на общинския оперативен щаб, със заповеди на кмета на общината се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Общината, считано от 00:00 часа на 14.10.2020 г. до 24:00 часа на 27.10.2020 г.

- ограничава се достъпа на външни лица в сградата на Община Братя Даскалови;

- преустановяват се груповите празненства на открито и закрито /в т.ч. сватби, кръщенета и други./;

- преустановяват се културните и развлекателните мероприятия.

Към момента на територията на общината има потвърдени 6 случая на лица, диагностицирани с коронавирус, като едно от лицата е служител на ДГ „Детелина” с. Оризово и потребител на ЦСРИ с. Оризово. В тази връзка със заповед на кмета на Общината се преустановява дейността на двете институции до 16.10.2020 г. вкл., като на 14.10.2020 г. ще бъде извършена крайна дезинфекция в помещенията, а на контактните лица от персонала ще бъдат направени PCR тестове.

На 14.10.2020 г. ще стартира дезинфекция на обществените места в с. Оризово. Със съдействието на РУ „Полиция” - Чирпан ще се упражнява строг контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на община Братя Даскалови.

 

Заповед № РД - 437/ 13.10.2020 - Тук!

Заповед № РД - 438/ 13.10.2020 - Тук!

Заповед № РД - 439/ 13.10.2020 - Тук!

 

Цялата заповед може да прочетете - ТУК !!!

 ПРЕДСЕДАТЕЛ - Тел. 0883467080 – Емил Филипов                                                    

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Тел. 0882480825 – Петя Михайлова

СЕКРЕТАР - Тел. 0885304832 – Мануела Делчева

                         


Телефони за връзка с Мобилните екипи за обслужване на  населението

- За доставка на хранителни продукти, лекарства и стоки от първа необходимост, в т.ч. заплащане на битови сметки – 0884483074

- Предоставяне на здравно обслужване и консултиране – 0885494921