Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Детска градина „Буратино“

с.Черна гора, общ.Братя Даскалови

  Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно  приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейските структурни и инвестиционни фондове цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с    оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

 

Проектът финансира три вида дейности като ДГ „Буратино” с.Черна гора участва в Дейност1 и Дейност 2.

 

 Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно  приобщаване в системата на предучилищното образование“ – Дейност 1”Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи” стартира в ДГ „Буратино” на 14.10.2019 г.Сформирана е група от 5 деца /от подготвителна група 5 години, поставени в условията на двуезичие в семейството/ , имащи  необходимост от допълнително обучение по български език.Ръководител на групата до 15.01.2020 г. е г-жа Цвета Йовчева-учител.Поради излизането ѝ в отпуск по майчинство от 16.01.2020 г.  ръководител на групата е г- жа Елена Стефанова – старши учител.Допълнителното обучение по български език по проекта се осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детската градина в рамките на:

Ø  Допълнителни модули по образователно направление в частта по български език,осъществявани в педагогически ситуации през учебно време

Ø  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие на педагогически ситуации в неучебно време

 Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно  приобщаване в системата на предучилищното образование“ – Дейност 2 „Провеждане на дейности за педагогическа ,психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи,включително обезпечаване на средства за таксите на детските градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал,осигуряване на учебни помагала,пособия и др. стартирав ДГ „Буратино” от м.Февруари 2020 г.По проекта се заплащат таксите на 45 деца , като това се осъществява в съответствие с Механизма за избор по проекта само за деца,чиито родители получават помощи по реда на Правилника по прилагане на Закона за социално подпомагане /месечни, целеви и еднократни/.