Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

1.

 МДТ

 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с

   Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

 

2.

 МДТ

 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък


Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

   

3.

 МДТ

 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни


Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

   

4.

 МДТ

 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство


Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1 

   

5.

 МДТ

 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация


Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

   

6.

 МДТ

 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства


Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52

 

7.

 МДТ

 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 11

   

8.

 ТСУ

 2027 Издаване на скици за недвижими поземлени имоти


Закон за кадастъра и имотния регистър -§.4, ал. 1, т.1
 --  

9.

 ТСУ

 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж


Закон за устройство на територията - §. 16, ал. 1 

   

10.

 ТСУ

 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот


Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 6

   

11.

 Общинска собственост

 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост


Закон за общинската собственост  чл. 62, ал. 4

   

12.

 Общинска собственост

 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти


Закон за общинската

собственост  чл. 62, ал. 4

   

13.

 Гражданско състояние

 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес


Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 23, ал. 1;

 Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 8

   

14.

 Гражданско състояние

 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 15;

 Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 7

   

15.

 Гражданско състояние

 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година


Закон за гражданската регистрация – чл. 24, чл. 106, ал. 1, т. 1, чл.5, т.3;

 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 24; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 8

   

16.

 Гражданско състояние

 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца


Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1 във връзка със Закона за семейните помощи за деца – чл. 6;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16;

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 12

 

17.

 Гражданско състояние

 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца


Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1, чл. 106, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 4;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14;

 Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 12

   

18.

 Гражданско състояние

 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена


Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1, чл. 106, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 4;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14;

 Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 12

   

19.

 Гражданско състояние

 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес,  регистриран след 2000 година


Закон за гражданската регистрация – чл. 24, чл. 106, ал. 1, т. 1, чл.5, т.3;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 25;

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 12

   

20.

 Гражданско състояние

 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение


Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 17;

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 12;

Наредба № РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване – чл. 25, ал. 1, т. 1;

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл. 8, ал.1, т. 2

   

21.

 Гражданско състояние

 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение


Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1, чл. 106, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 4;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 13;

 Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 6

   

22.

 Гражданско състояние

 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 22, ал. 1;

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т. 8

   

23.

 

 

 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адре

..

24.

 

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

..

25.

 

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

..

26.

 

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 - 6 от ИК)

..

27

 

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

..

28

 

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

..