Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Правилата са разработени в съответствие с въведените указания на ДДС № 04 от 01.04.2010 г. и ДДС 14 от 30.12.2013г. за регулярно изготвяне и представяне от бюджетните предприятия в Министерството на финансите на информация за поетите ангажименти възникнали и реализирани, и нови задължения за разходи по общинския бюджет и сметки за средства от ЕС. Те са в допълнение към информацията за отчитането на касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.

Правилата може да отворите ТУК!