Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Месец август 2017 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.08.2017 г.