Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Кога:

Понеделник 29.3.2021 г. 10:00 – 12:00

Къде:Microsoft Teams Meeting - ТУК!

 

Кога:

Вторник 30.3.2021 г. 10:00 – 12:00

Къде:Microsoft Teams Meeting - ТУК!

 

След отваряне на страницата, иберете 'Гледай в интернет вместо това'.

Можете да се присъедините без създаване на регистрация, като изберете 'Анонимно присъединяване'

Можете да задавате въпроси, като ползвате 'Задайте въпрос' долу вдясно.

ОБУЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА СИК след отварянето на този линк изберете от 'АРХИВ' датата 24.03.2021.

Налични са два обучителни материала от 12:03 и 12:34.     

Чрез мобилни устройства: Обучителен материал - ТУК!

За въпроси: 042 613215, 042 613224, 042 613249 и +359 886 880 063, както и ел.поща на РИК Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За СИК с произвеждане на машинно гласуване: Обучителен видео материал - ТУК! И допълнителни материали: Ръководство и Брошура

 

Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г. на ЦИК - ТУК!

З А П О В Е Д

№ РД – 147/18.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Изборния кодекс във връзка с Указ № 9/14.01.2021 г., обн. в ДВ, бр. 5/19.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

ИЗМЕНЯМ:

 Моя заповед № РД-056/04.02.2021 г. за образуване на избирателните секции на територията на община Братя Даскалови във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. – Приложение № 1, както следва:

 1. ОПРЕДЕЛЯМ адрес на мястото за гласуване в с. Колю Мариново, секция № 270400016 – Клуб на пенсионера.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Братя Даскалови и да се изпрати на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” чрез ТЗ ГРАО – Стара Загора и на Районната избирателна комисия.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мануела Димитрова Делчева – Секретар на Община Братя Даскалови.

 

 ИВАН ТАНЕВ: …………/П/….……..

Кмет на Община Братя Даскалови

 

З А П О В Е Д 

РД - 110/01.03.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 175 и чл. 182 - 186 от Изборния кодекс, и Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на ЦИК 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Определям следните места  в с. Братя Даскалови за поставяне на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети по време на предизборната кампания в изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г., която се открива на на 5 март 2021 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 2 април 2021 г., както следва: 
  • Автоспирка посока за гр. Чирпан;
  • Автоспирка посока за с. Горно ново село;
  • Автоспирка посока за гр. Пловдив. 
  1. В изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс и Решение 2064-НС/ 16.02.2021 г. на ЦИК забранявам:

2.1.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

2.2.Публикуването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

2.3.Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

2.4.Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

2.5.Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

2.6.Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

2.7.Използването на общинския транспорт за предизборна агитация;

2.8.Провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции;

2.9.Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

2.10.Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

2.11.Поставянето на агитационни материали на електрически съоръжения /трафопостове, ел. стълбове, ел. табла, касети и др./. 

 

  1. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.
  2. За останалите села от общината възлагам на кметовете на кметства и на кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.
  3. В срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират съгласно разпоредбите на ИК.
  4. Заповедта да се обяви на информационното табло, да се публикува на интернет страницата на Общината, да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници в община Братя Даскалови и да се изпрати на РИК Стара Загора.
  5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Ангелов старши специалист ОМП в Община Братя Даскалови.

 

 ИВАН ТАНЕВ

Кмет на Община Братя Даскалови  

 

МД/МД