Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

З А П О В Е Д

№ РД-289/ 01.06.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 175 и чл. 182 - 186 от Изборния кодекс, и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на ЦИК

НАРЕЖДАМ:

1. Определям следните места в с. Братя Даскалови за поставяне на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети по време на предизборната кампания в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., която се открива на на 11 юни 2021 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 9 юли 2021 г., както следва:

• Автоспирка посока за гр. Чирпан;

• Автоспирка посока за с. Горно ново село;

• Автоспирка посока за гр. Пловдив.

2. В изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 97-НС/ 22.05.2021 г. на ЦИК забранявам:

2.1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

2.2. Публикуването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

2.3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

2.4. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

2.5. Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

2.6. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

2.7. Използването на общинския транспорт за предизборна агитация;

2.8. Провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции;

2.9. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

2.10. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

2.11. Поставянето на агитационни материали на електрически съоръжения /трафопостове, ел. стълбове, ел. табла, касети и др./.

3. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

4. За останалите села от общината възлагам на кметовете на кметства и на кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

5. В срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират съгласно разпоредбите на ИК.

6. Заповедта да се обяви на информационното табло, да се публикува на интернет страницата на Общината, да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници в община Братя Даскалови и да се изпрати на РИК Стара Загора.

7. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Ангелов – старши специалист ОМП в Община Братя Даскалови.

 

Инж. ИВАН ТАНЕВ: ………/ п/………..

Кмет на Община Братя Даскалови