Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

З А П О В Е Д

№ РД -  239/13.05.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 9, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 126, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  НАРЕЖДАМ:

 

Да се извърши преномериране на избирателни секции на територията на община Братя Даскалови, както следва:

  1. Секция № 013 да се преномерира в секция № 020 и да сформира сборна секция за селата Голям дол и Малък дол.
  2. Секция № 024 да се преномерира в секция № 018 и да сформира сборна секция за селата Медово и Славянин.
  3. Секция № 011 да се преномерира в секция № 013 за с. Сърневец.
  4. Секция № 025 да се преномерира в секция № 011 за с. Оризово.

 Копие от Заповедта да се изпрати на Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" – Стара Загора заедно с приложение № 12 към чл.126, ал. 6, т. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

  

ИВАН ТАНЕВ: ……/П/………

Кмет на община Братя Даскалови

 З А П О В Е Д

№ РД – 247/17.05.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Изборния кодекс във връзка с Указ № 130/10.05.2021 г., обн. ДВ, бр. 39/12.05.2021 г., на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  ОБРАЗУВАМ:

  

СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ – 23 /двадесет и три/ на брой на територията на община Братя Даскалови за произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно приложения № 1 и № 2, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Братя Даскалови и да се изпрати на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” чрез ТЗ ГРАО – Стара Загора и на Районната избирателна комисия.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мануела Димитрова Делчева – Секретар на Община Братя Даскалови.

 

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!