Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Активно избирателно право - Видео - ТУК!

Гласуване на избиратели с увреждания - Видео -ТУК!

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества или чрез електронно подписано заявление.

Срок: до 20.03.2021 година

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ/ДОПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА СЕКЦИЯТА ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества.

Срок: до 02.04.2021 година

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ/ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества или чрез електронно подписано заявление.

Срок: до 26.03.2021 година

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Място на подаване: в сградата на Община Стара Загора – партер, стая № 4. Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК  или чрез електронно заявление.

Срок: до 20.03.2021 година

Обявените места важат само за работните дни.

Електронно подписаните заявления се изпращат на Emeil: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб страница на ГД "ГРАО" за справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

https://www.grao.bg/elections/Default.cshtml

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

  • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се тел. 0800 1 4726 (безплатен за цялата страна).

 

З А П О В Е Д 

№ РД - 082/17.02.2021 г. 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Изборния кодекс, чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, във връзка с Указ № 9/14.01.2021 г., обн. в ДВ, бр. 5/19.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. 

УТВЪРЖДАВАМ:   

Номерация на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г., както следва: 

Ø  № 270400026 

Ø  № 270400027, 

в случай, че Районна избирателна комисия /РИК/ Стара Загора назначи подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/, при наличие на условията по чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс и за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Братя Даскалови и да се изпрати на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” – Стара Загора, на РИК Стара Загора и на Областна администрация Стара Загора. 

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мануела Делчева – Секретар на Община Братя Даскалови.

 

инж. ИВАН ТАНЕВ: ….…/п/….……

Кмет на Община Братя Даскалови