Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Местните данъци и такси към Братя Даскалови вече могат да се плащат
много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица
или БУЛСТАТ-а на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на
всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След
като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги.
ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без
проблем от чужденци.

По новия начин гражданите плащат без да носят печатните съобщения, ако
те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да са
документи или да звънят в общината и да търсят предварителна информация
кой колко дължи. Данните за всичко дължимо по МДТ излизат веднага след
съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага.
Информацията е винаги актуална, защото се работи в реално време.
Плащанията също се отразяват веднага в общината. Така не може да се
допусне и двойно плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и
шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община Братя Даскалови
може да мине годишен технически преглед веднага, след като данъците му
бъдат заплатени автоматично някъде в страната или чужбина. Плащането
спазва и 5%-ната ежегодна отстъпка до края на всеки април.

ИЗИПЕЙ към момента има 2 560 каси в цяла България. Те са с гъвкаво
работно време, удобно за хората. Много от тях работят и в почивни, и
празнични дни. Онлайн плащането спазва и Закона в последователността на
издължаване на данъка - от най-старо към най-ново задължение.

Новата услуга за електронно плащане на данъците улеснява неимоверно
хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в
България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Повишава и
събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е
възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските
общини.

Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.

Тя стана възможна благодарение решението на кмета г-н Иван Танев. Tака
Братя Даскалови разшири услугите си, предлагайки много точки и канали за
плащане на данъци от разстояние електронно, търсейки възможно
най-евтиното, лекото и достъпното за хората. Онлайн плащанията са част
от бързото, модерното и лесното обслужване на сънародниците ни в
страната и целия свят. Идеята на кметския екип е да продължава тази
тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите,
предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и
приближаването на администрацията до тях.Радвам се, че успяхме да пуснем услугата и благодаря на всички, които
имат отношение в подпомагане на комуникацията по въвеждането й. Оставам
на разположение за всякакви въпроси и питания в течение на
партньорството ни.

Сърдечни поздрави,

ЕВА КАРАЛИЙСКА
Директор Корпоративно развитие ИЗИПЕЙ АД

 

Дължимите суми може да заплатите по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК кл.Чирпан, IBAN: BG59UNCR76308400001201 и BIC: UNCRBGSF

Има осигурена възможност за извършване на картови плащания чрез инсталираното ПОС терминално устройство

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

44 14 00

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

44 21 00

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

44 22 00

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

44 23 00

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

44 24 00

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

44 25 00

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

44 28 00

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 34 00

ДРУГИ ДАНЪЦИ

44 37 00

ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ

44 40 00

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ

44 41 00

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО

44 42 00

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

44 43 00

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ

44 44 00

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

44 48 00

ДИВИДЕНТ

44 49 00

КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ

44 51 00

ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА

44 52 00

ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА

44 55 00

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

44 56 00

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ

44 57 00

ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ

44 58 00

ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

44 59 00

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

44 65 00

ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ

44 70 00

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

44 80 01

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

44 80 02

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

44 80 03

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

44 80 04

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ

44 80 05

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

44 80 06

ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ

44 80 07

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 80 08

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.

44 80 09

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

44 80 10

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

44 80 11

ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

44 80 12

ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ

44 80 13

ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

44 80 90

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

44 80 81

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------