Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание Решения № 130 по Протокол № 13/23.11.2020 година и Решение № 132  по Протокол № 14 / 16.12.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 016 /18.01.2021 година на Кмета на община Братя Даскалови,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О  Б  Я  В  Я  В  А  М :

 

I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 10 стопански години

ІІ. Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 стопански години за имоти

      Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 05.02.2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

      Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

     1. заявление за участие по образец;

     2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;

     3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;

     4. Удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ

     5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

      Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

      Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 05.02.2021 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Търгът ще се проведе на 09.02.2021 г. от 09:30 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

     В 14-дневен срок от датата на връчването на заповедта от проведения търг, класиралият на първо място участник изплаща в брой или по банков път изцяло дължимото арендно плащане и сключва договор.

      Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.   

Цялата информация може да прочетете - ТУК!

 

 

В Община Братя Даскалови постъпи СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Азмака, в землището на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - уширение на съществуващ водосток.

Събщението може да видите - ТУК!

В Общинска администрация Братя Даскалови постъпи Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Производство на каучукови плочки ново производство по метода на горещо пресоване" в сграда с идентификатор 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с.Партизанин, общ. Братя Даскалови от "ТМ ГРУП 19" ЕООД.

           

            Днес, 29.12.2020 г., на основание  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Братя Даскалови осигурява обществен достъп до информацията за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

Производство на каучукови плочки ново производство по метода на горещо пресоване" в сграда с идентификатор 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с.Партизанин, общ. Братя Даскалови от "ТМ ГРУП 19" ЕООД.

 

            Информацията се намира в дирекция „УТИСПП", ст. 8, в сградата на Община Братя Даскалови. 

            Становищата могат да се представят на адреса на Община Братя Даскалови  (ул. „Септемврийци 55, с. Братя Даскалови п.к. 6250) и/или по електронна поща  на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.01.2021 г.

 

Приложение: -  Виж тук!!!

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС;

2.  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

О Б Я В А

 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение

 

    В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за:

"Външно ел.захранване с кабели Cp.H. 20kV, и  нов трафопост тип БКТП 1х400 (800) kVA 20/0,4kV на ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С АГСС, ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, ПАРКИНГ, с местонахождение с. Оризово, имот: ПИ53850.72.262, ЕКАТТЕ:53850".

     Уведомление за инвестиционно предложение е подадено от "ГРИФОН ПРОПЪРТИС" АД, със седалище: гр. Ловеч и адрес на управление: ул. Търговска №12, с ЕИК 205451494, представлявано от Калоян Енчев.

    Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВАМ горепосоченото инвестиционно предложение. Виж тук!!!