Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение  

 В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: "Производство на каучукови плочки" в сграда с идентификатор 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с.Партизанин, общ. Братя Даскалови от "ТМ ГРУП" ЕООД.

 Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВАМ горепосоченото инвестиционно предложение. Виж ТУК!!

 

Обява

 

      На основание Решения № 107 и Решение № 109  по Протокол № 10 / 27.08.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 430 / 12.10.2020 година на Кмета на община Братя Даскалови,

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М :

 

I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 30 стопански години:

1. Поземлен имот с идентификатор 55484.36.265/петдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, тридесет и шест, точка, двеста шестдесет и пет/  находящ се в с.Партизанин, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-372/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение., с площ от 3525 кв.м /три хиляди петстотин двадесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, номер по предходен план: 000265 /двеста шестдесет и пет/, при съседи: 55484.34.506, 55484.36.111, 55484.36.414, 55484.36.528 - АЧОС № 6597/08.07.2020г. на първоначална тръжна цена 24.00 лева за декар годишно арендно плащане.

ІІ. Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти:

1. УПИ VІ , квартал 52 по плана на с.Горно Белево – 1390 кв.м. – АЧОС № 3044/10.11.2015г. при граници: Север - Улица ОК 43- ОК 44, Изток - УПИ VІІ общ., Юг - УПИ VІІІ общ., Запад - УПИ V- 84 на първоначална тръжна цена 26.00 лева на декар без ДДС.

2. УПИ VІІ , квартал 52 по плана на с.Горно Белево – 2165 кв.м. . – АЧОС № 3045/10.11.2015г. при граници: Север - Улица ОК 43- ОК 44, Изток - Край на регулацията и Улица ОК 43- ОК 44, Юг - УПИ VІІІ общ.и Край на регулацията, Запад - УПИ VІ общ. и УПИ VІІІ общ. на първоначална тръжна цена 26.00 лева на декар без ДДС.

 3. УПИ VІІІ , квартал 52 по плана на с.Горно Белево – 1605 кв.м. . – АЧОС № 3046/10.11.2015г. при граници: Север - УПИ VІ общ., Изток - Край на регулацията и УПИ VІІ общ., Юг - Улица ОК 45 - ОК 46, Запад - УПИ ІХ-85 на първоначална тръжна цена 26.00 лева на декар без ДДС.

      А. Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 29.10.2020г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

     1. заявление за участие по образец;

     2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;

     3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;

     4. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 4 не се прилагат за участници-физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

      В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

      Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 29.10.2020 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 02.11.2020 г. от 09:30 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

     Е. В 14-дневен срок от датата на връчването на заповедта от проведения търг, класиралият на първо място участник изплаща в брой или по банков път изцяло дължимото арендно плащане и сключва договор.

   Ж. Цената на всички договори за аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след решение на Общинския съвет.

      З.  Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.  

 

Обява

      На основание Решения № 84  по Протокол № 8 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД-298/ 10.07.2020 година на Кмета на община Братя Даскалови,

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М :

І.  Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот : Празно дворно място с площ от 358 кв.м., представляващо УПИ ХХХVІІ-111, кв.1 по плана на с.Оризово, частна общинска собственост съгласно АЧОС № 6517/06.03.2020г. при граници: Север - УПИ VІІІ,  Изток -УПИ VІІ-111, Юг - УПИ VІ-133 и Запад - Улица ОК 62 - ОК 63 на първоначална тръжна цена 1620.00 лева без ДДС.

      А. Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 30.07.2020г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455

     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс са: 1. заявление за участие по образец;

      2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, когато се участва чрез пълномощник;

     3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;

     4. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 4 не се прилагат за участници-физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обекта може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 29.06.2020г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 03.08.2020г. от 09:30ч.

      Е. Спечелилият търга участник внася цялата сума по покупката на имота.

      Ж. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 10.08.2020 г. от 09:30 ч. на същото място и при същите условия. Документи за участие и депозити за втория търг се подават до 12:00 ч. на 07.08.2020г.

      З. В 14-дневен срок след изтичане на срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник - класиран на първо място сключва договор и изплаща изцяло в брой или по банков път в 7-дневен срок от сключване на договора.