Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОУ „ Георги Сава Раковски“ с. Партизанин, община Братя Даскалови на основание Заповед № 88 /  01.07.2020 г. О Т К Р И В А:

Процедура по провеждане на:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда

ЦЯЛАТА ОБЯВА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

А. Депозит за участие в търга в размер на 30 %- ( 31.95 лв.) от първоначалната тръжна цена се внася до 24.07.2020, 12.00 ч по Банковата сметка на училището:

Банка УК Булбанк АД клон гр.Чирпан

BIC    UNCRBGSS

IBAN   BG72UNCR70003102079047

Б. Необходими документи за участие в търга:Заявление за участие по образец;

 Квитанция за внесен депозит за участие в процедурата; Удостоверение за липса на задължения към Общ. Бр.Даскалови, съгласно Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови; Нотариално заверено пълномощно, когато лицето се представлява в търга, чрез пълномощник. Декларация по ТЗ- образец.

За участници – чужденци, подадените документи следва да бъдат легализирани. Документите се подават в непрозрачен, запечатан плик с надпис до ОУ „ Г.С.Раковски” с.Партизанин, община Братя Даскалови и подател – участника в процедурата и предмета на търга до   12.00 ч. на 24.07.2020 г. в дирекцията на ОУ „ Г.С.Раковски” с.Партизанин, община Братя Даскалови

         В. Търгът ще се проведе на   27.07.2020 г. от 10.30 ч. в сградата на Община Братя Даскалови – заседателна зала  етаж 2.

       Г. Спечелилият търга внася арендната вноска за стопанската 2020 / 2021г. при сключване на договора.

         Д. При неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на    03.08.2020 г. от 10.30 ч. на същото място и при същите условия. Документи за участие в търга и внесен депозит ще се приемат до 03.08.2020г. 12.00ч. в  дирекцията на ОУ „ Г.С.Раковски” с.Партизанин, община Братя Даскалови

       Е. В 14-дневен срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта със спечелилият търга участник – класиран на първо място се сключва договор. Дължимата арендна вноска за стопанската 2020 / 2021 г. се заплаща в брой в касата на училището или по банковата сметка в срок до 7 / седем / дни от сключване на договора.

          Ж.Цената на всички договори  за наем и аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански  години, след решение на Общинския съвет.

          З. Договорът влиза в сила от 01.10.2020 г.

 

На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.102 от ППЗСПЗЗ и Решение №  43 по Протокол № 5/12.02.2020 година и Заповед № РД- 237 / 05.06.2020 година на Кмета на община Братя Даскалови,

О  Б  Я  В  Я  В  А  М :

I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  останалите след разпределение по чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ общински мери, пасища и ливади за срок от една стопанска / 2020-2021 / година

ЦЯЛАТА ОБЯВА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК! 

А. Депозит за участие в търга в размер  на 30% от първоначалната тръжна годишна вноска по т.І се внася до 12:00 ч. на 24 юли 2020 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455

     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

Б. Необходими документи за участие в търга:

       1. Заявление за участие по образец;

       2. Нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, когато се участва чрез пълномощник;

       3. Документи за внесен депозит за участие в публичен търг.

       4. Документ за собственост на пасищни животни и наличие на животновъден обект от ветеринарен лекар.

В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до12:00 ч. на 24.07. 2020 г.

Д. Търгът ще се проведе на 27.07. 2020 г. от 11:30ч.

Е. Спечелилият търга участник внася дължимата наемна вноска за стопанската 2020/2021  година при сключване на договора.

Ж. В 14-дневен срок след изтичане на срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник - класиран на първо място сключва договор и изплаща изцяло в брой или по банков път в 7-дневен срок от сключване на договора една годишна наемна вноска.

З. Договорите на спечелилите участници по точка І от обявата в търга ще влязат в  сила от 01.10.2020 година за една стопанска година.

И. До участие в търга ще се допускат кандидати, които нямат задължения към община Братя Даскалови.

 

Основно училище „Д-р Петър Берон“ с.Мирово,община Братя Даскалови на основание Заповед №239/03.07.2020 г. О  Т  К  Р И  В  А Процедура по провеждане на:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

ІI. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда

ЦЯЛАТА ОБЯВА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК! 

Търгът ще се проведе на 27.07.2020 г. от 09,30 часа в сградата на Община Братя Даскалови.

А. Депозит за участие в търга в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена се внася до   12.00 ч. на 24.07.2020 г. по банковата сметка на училището:

 

Банкова сметка

ОУ „Д-р Петър Берон” с.Мирово

БУЛСТАТ    000803091

Банка УК Булбанк АД

BIC    UNCRBGSF

IBAN   BG08 UNCR 7000 3321 9067 40

Б. Необходими документи за участие в търга:Заявление за участие по образец; Квитанция за внесен депозит за участие в процедурата;Удостоверение за липса на задължения към Община Братя Даскалови;Нотариално заверено пълномощно, когато лицето се представлява в търга, чрез пълномощник;Декларация по ТЗ образец.

За участници – чужденци, подадените документи следва да бъдат легализирани. Документи за участие се подават в непрозрачен, запечатан плик, адресиран с името на участникав процедурата и предмета на търга до   12.00ч. на 24.07.2020г. в ОУ „ Д-р Петър Берон ”с.Мирово, община Братя Даскалови

            В.Спечелилият търга внася арендната вноска за стопанската 2020/2021г. при сключване на договора.

            Г. При неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на 03.08.2020г. от 09.30ч. на същото място и при същите условия. Документи за участие в търга и внесен депозит ще се приемат до 31.07.2020г. 12.00ч. в ОУ „ Д-р Петър Берон ” с.Мирово, община Братя Даскалови.

            Д. В 14-дневи срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта за спечелилият търга участник – класиран на първо място се сключва договор.Дължимата арендна вноска за стопанската 2020/2021г. се заплаща  по банковата сметка в срок до 7/седем/ дни от сключване на договора.

 

На основание Решение № 82 по Протокол № 8 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 284 / 03.07.2020 година на Кмета на община Братя Даскалови, О  Б  Я  В  Я  В  А  М : I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 20 стопански години общинска земеделска земя

ЦЯЛАТА ОБЯВА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 24.07.2020г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455

     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс са: 1. заявление за участие по образец;

      2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, когато се участва чрез пълномощник;

     3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;

     4. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 4 не се прилагат за участници-физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 24.07.2020г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 27.07.2020г. от 11:00 ч.

      Е. Спечелилият търга участник внася цялата дължима арендна или наемна вноска  за стопанската 2020/2021  година при сключване на договора.

       Ж. В 14-дневен срок след изтичане на срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник - класиран на първо място сключва договор и изплаща изцяло в брой или по банков път в 7-дневен срок от сключване на договора

      

       З. Цената на всички договори за наем и аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след решение на Общинския съвет.

       И.  Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.  

 

       Й. Договорите за аренда и наем на земеделска земя влизат в сила от датата на подписването им.