Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Обява

Основно училище „Д-р Петър Берон“ с.Мирово, община Братя Даскалови на основание Заповед №176/19.06.2014 година

О Т К Р И В А:


Процедура по провеждане на:
І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:
1.Имот № 020011 в землището на с.Мирово с ЕКАТТЕ 48372,община Братя Даскалови-
Нива с площ от 437,821 дка/48,160 дка –IVкатегория, 389,661 дка- V категория/ – собственост на ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Мирово.
Имотът се намира в местността „Бозалъка” при граници и съседи:
№000027 полски път на община Братя Даскалови; №000036 полски път на община Братя Даскалови; №000012 Път IV кл. на община Братя Даскалови; №000176 напоителен канал на община Братя Даскалови; №020001 Нива на Радка Александрова Чакърова; №020002 Нива на Николина Запрянова Иванова; №020003 Нива на насл.на Вълкана Георгиева Атанасова; №020004 Нива на Атанас Минчев Минев; №020005 Нива на Елит-95 ООД; №020006 Нива на Гечо Петров Илиев; №020007 Нива на Делчо Трендафилов Иванов; №020008 Нива на Атанас Русинов Николов; №020009 нива на Йорданка Николова Петрова; №020010 Нива на насл. на Стоян Атанасов Петков; №000317 Пасище, мера на община Братя Даскалови.
за срок от 30 години при първоначална тръжна цена от 9338,72 лева /девет хиляди триста тридесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/ за целият имот.
2. Имотът се отдава за отглеждане на трайни насаждения- ябълкова градина.Промяната на статута за начина на ползване на имота ще се извършва от и за сметка на арендатора. Спечелилият търга внася гаранция за изпълнение на договора по банковата сметка на Арендодателя в размер на 20 000,00/двадесет хиляди/ лева.
Търгът ще се проведе на 8.07.2014 г. от 9,30 часа в сградата на Община Братя Даскалови.
Желаещите да участват в търга следва да:
1. Подадат заявление с приложените документи за участие в търга в дирекцията на ОУ „Д-р Петър Берон” с.Мирово, община Братя Даскалови;
2. Да внесат депозит в размер на 9000/девет хиляди/лв., постъпил в банковата сметка на училището до 12,00 часа на 7.07.2014г.;
3.Документите и депозитът се приемат в срок до 7.07.2014 г. – 12,00 часа.

Необходими документи за участие в търга:
1. заявление за участие по образец;
2. квитанция за внесен депозит за участие в съответната процедура;
3.заверено копие от БУЛСТАТ;
4.заверено копие от лична карта/за участник физическо лице/;
5.Удостоверение за липса на задължения по чл. 16,ал.1,т.4 от Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови;
6.Декларация по чл. 16, ал.1,т.1,2 и 3 от Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови;
7. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник.
8.Участниците следва да имат най-малко 5/пет/годишен опит в създаването и отглеждането на ябълкови насаждения с площ над 100 дка/,който доказват с приложени - скици, договори, референции и др./.

Банкова сметка
ОУ „Д-р Петър Берон” с.Мирово
БУЛСТАТ 000803091
Банка УК Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG18UNCR70003102079049

Оглед на обекта може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък/от 10,00 -12,00 часа и от 13,00-15,00 часа/.
Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови е качена на сайта на община Братя Даскалови.

Обява

Община Братя Даскалови на основание Решение № 439 по Протокол № 39/27.03.2014 година,Решение № 451 по Протокол № 40 /24.04.2014 година и Решение № 461 по Протокол № 41/30.05.2014 година на Общински съвет Братя Даскалови и Заповед № РД- 209 / 18.06.2014 година на Кмета на община Братя Даскалови,
О Т К Р И В А М :

Процедура по провеждане на:
І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
1.Отдаване под наем на общински терен /петно/ за поставяне на кафе автомат в тротоарната площ от южната страна на ОК 209 пред УПИ І,кв.93 по плана на с.Верен на първоначална тръжна цена от 2,40 лева месечен наем без ДДС за срок от 3 години.
2. Отдаване под наем на общински сглобяем павилион с площ от 40 кв.м., поставен в УПИ ХV,кв.1 по плана на с.Плодовитово на първоначална тръжна цена от 125,00 лева месечен наем без ДДС за срок от 10 години.
ІІ. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на ползване върху имот № 008134 – Пасище,мера от ІХ-та категория в местността „Кайряка” по КВС на с.Горно Белевос площ от 3.000 дка за изграждане на Базова мобилна станция за срок 5 години на първоначална тръжна цена на правото на ползване в размер на 5000 лева за целия договорен период.
Търгът ще се проведе на 08.07.12.2014 година от 10.30 часа.
Желаещите да участвуват в търга следва да подадат молба за участие и внесат депозит в касата на общината в размер на 30% от първоначалната тръжна годишна най-късно до 04.07.2014 г./ 12.00/ часа включително.
Необходими документи за участие в търга:
1. заявление за участие по образец;
2. ЕИК за юридическите лица и еднолични търговци, и копие от документ за самоличност , а за физическите лица- копие от документ за самоличност;
3. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, когато се участва чрез пълномощник;
4. документ за внесен депозит за участие в публичен търг
Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

Съобщение

Относно: "Инвестиционното предложение е за изграждане на овцеферма за отглеждане на 750 броя овце - майки, заедно с приплодите". Инвестицията е в УПИ II 290, кв. 16 по плана на с.Малко Дряново, общ. Братя Даскалови с обща площ 6830 кв.м. Бивш стопански двор със стопанска полумасивна едноетажна сграда овчарник. Застроената площ ще е около 2338кв.м. Имотът е собственост на дружеството ни придобити чрез покупко продажба нотариален акт № 19, том 4, рег. № 18851 дело № 539 от 2013г.

Възложител по инвестиционното предложение е „ФЕРМПЕРСПЕКТИВ”ООД, ГР. КАЗАНЛЪК, Ж.К. „ИЗТОК” БЛ.10, ВХ. „А”  

 

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК и ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

Съобщение за Решение №464 от 30.05.2014г. на  Общински съвет при  община Братя Даскалови, с което се разрешава  изработването на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) с цел промяна отреждането на  ПИ-004028  в землището  на с. Оризово от /земеделска земя/ в територия за стопанска  дейност – производствени  нужди (Пп-предимно производствена зона)

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.