Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Във връзка с изпълнението на Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05M9OP001-6.002-0013-C01Патронажна грижа + в община Братя Даскаловипо  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови

ОБЯВЯВА:

Подбор на персонал, който ще предостави следните услугата ДОМАШЕН ПОМОЩНИК на потребителите ползващи услугата „Патронажна грижа+”

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване, ще се приемат от 15.02.2021г до 28.02.2021 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за административно обслужване

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжността „Домашен помощник” се сключва срочен трудов договор до 01.03.2022г., съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект  № BG05M9OP001-6.002-0013- 01Патронажна грижа + в община Братя Даскалови”,  съфинансиран със средства от Европейски социален фонд. 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

I.     Кандидатите, които желаят да заемат длъжност „ Домашен помощник, следва да отговарят на следните изисквания:

à да имат навършени 18 години;

à да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на патронажната грижа;

à да имат минимално образователно равнище завършен VІ клас

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

à Заявление за постъпване на работа /по образец/;

à Автобиография  /по образец/;

à Копие на документ за самоличност;

à Декларация за обработка на личните данни на кандидата /по образец/;

à Копие на диплома за завършено образование или минимално образователно равнище завършен VІ клас

à Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;

àДекларация, че кандидата не е поставен под заприщение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност /по образец/.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, Център за административно обслужване;

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/ в  раздел  ОПРЧР;

·         От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът протича в два етапа  - допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Братя Даскалови. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови, на 01.03.2021 г.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови,  на 01.03.2021 г. – за длъжност "Домашен помощник"

 

За повече информация може да се обръщате към Яна Гайдаджийска, тел: 0884915819 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Във връзка с изпълнението на Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.  BG05M9OP001-6.002-0013-C01Патронажна грижа + в община Братя Даскалови”, по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

Набира желаещи да ползват услугата

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА”

/предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда/

 

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат от 15.02.2021г.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите,  които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

 

1.    Лица над 65 години;

2.     Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

3.    Лица с хронични заболявания, нуждаещи с еот продължително наблюдение и здравни грижи;

4.    Лица след оператовна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

5.    Лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Продължителността  на предоставяне на социалната услуга е до 01.03.2022г.

 

 

Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø  Заявление по образец

Ø  Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;

Ø  Декларация за обработка на лични данни /по образец/;

Ø  Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

Ø  Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;

àДекларация за за информирано съгласие /по образец/;

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите могат да се получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, Център за административно обслужване;

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/в  раздел  ОПРЧР;

·         От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

 

За повече информация може да се обръщате към Яна Гайдаджийска, тел: 0884915819 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На основание Решения № 130 по Протокол № 13/23.11.2020 година и Решение № 132  по Протокол № 14 / 16.12.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 016 /18.01.2021 година на Кмета на община Братя Даскалови,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О  Б  Я  В  Я  В  А  М :

 

I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 10 стопански години

ІІ. Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 стопански години за имоти

      Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 05.02.2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

      Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

     1. заявление за участие по образец;

     2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;

     3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;

     4. Удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ

     5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

      Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

      Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 05.02.2021 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Търгът ще се проведе на 09.02.2021 г. от 09:30 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

     В 14-дневен срок от датата на връчването на заповедта от проведения търг, класиралият на първо място участник изплаща в брой или по банков път изцяло дължимото арендно плащане и сключва договор.

      Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.   

Цялата информация може да прочетете - ТУК!

 

 

В Община Братя Даскалови постъпи СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Азмака, в землището на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - уширение на съществуващ водосток.

Събщението може да видите - ТУК!