Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с гласувано от Общински съвет Братя Даскалови Решение № 371/28.10.2013 г. за ПУП-ПЗ публикуваме информация, която може да прочетете ТУК.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите).

В деловодството на Община Братя Даскалови е постъпило съобщение за публично обявяване, което публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на поземлен имот УПИ II, кв.57 по ПРЗ на с.Медово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:

“Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово и с. Плодовитово, община Братя Даскалови”

Инвестиционните цели на настоящия проект са: Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците предмет на инвестиция в пет населени места в община Братя Даскалови.

Предмет на инвестиционно предложение е рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в селата Плодовитово, Оризово, Гранит, Мирово и Братя Даскалови.

 Проектираните участъци от уличната мрежа са с нетрайна - трошено каменна настилка, напречни и надлъжни неравности, дупки и на някой места липсваща настилка. Инвестиционното предложение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови. 

Местоположение на инвестиционното предложение:

 Подобект с.Плодовитово:

 Улица ОТ81 до ОТ94 (през ОТ83, ОТ116);

 Улица ОТ98 до ОТ92 (през ОТ94, ОТ93);

 Улица ОТ83 до ОТ115 (през ОТ84);

 Улица ОТ84 до ОТ92 (през ОТ91);

 Улица ОТ89 до ОТ91;

 Подобект с.Оризово:

 Улица ОТ128 до ОТ130 (през ОТ129);

 Улица ОТ125 до ОТ142 (през ОТ222);

 Улица ОТ127 до ОТ141 (през ОТ223);

 Улица ОТ109 до ОТ113 (през ОТ108 и ОТ112);

 Подобект с.Мирово:

 Улица 1 - ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123);

 Улица 2 - ОТ60 до ОТ64 (през ОТ61, ОТ62, ОТ63);

 Улица 3 - ОТ10 до ОТ61 (през ОТ9, ОТ34);

 Улица 4 - ОТ74 до ОТ75;

 Подобект с.Гранит:

 Улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131)

 Подобект с.Братя Даскалови:

 Улица 1 - ОТ6 до ОТ21 (през ОТ7, ОТ17, ОТ18, ОТ19, ОТ20)

  Улица 2 - ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, , ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119)

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за Извършване на хидрогеоложки проучвания и изготвяне на проект за добив на подземни води чрез 1 (един) брой проучвателно-експлоатационен кладенец за поливно водоснабдяване (поливане на разсад от декоративни дъвета и храсти)" на "Гриинпроект България" ЕООД с местоположение имот № 101004, местност "Ладовец", в землището на с.Сърневец, общ.Братя Даскалови.

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 02.09.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.