Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите).

В деловодството на Община Братя Даскалови е постъпило съобщение за публично обявяване, което публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води за обект: "Бъдеща ферма за патици", попадащ в имот № 025019, местност "Кара кория", в землището на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите).

В деловодството на Община Братя Даскалови са постъпили две съобщения, които публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води за обект: "Животновъден обект за отглеждане на водоплаващи птици", попадащ в УПИ VI-665, кв. 95 по ПРЗ на с.Гранит

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води за обект: "Ферма за патици", попадащ в УПИ IV-665, кв. 95 по ПРЗ на с.Гранит

Съгласно чл.15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми обявяваме Решение № СЗ-36-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

 Пълният текст на Решението може да прочетете ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма и закупуване на технологично оборудване" в имот № 000512, землището на с.Партизанин, общ.Братя Даскалови".


Община Братя Даскалови уведомява гражданите за постъпило инвестиционно намерение: Изграждане на кравеферма и закупуване на технологично оборудване" в имот № 000512, землището на с.Партизанин, общ.Братя Даскалови" с възложител Жеко Пенев Жеков, гр. Гълъбово.


Подробна информация за инвестиционното намерение може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., в Кметството в село Партизанин, както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.
Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 24.04.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

Писмо от РИОСВ във връзка с инвестиционното предложение.

Уведомление за инвестиционно намерение от Жеко Пенев Жеков.