Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 25 000 БРОЯ ПАТИЦИ-МЮЛАРИ В ИМОТ № 025019 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОРИЗОВО
 
Община Братя Даскалови уведомява гражданите за постъпило инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на 25 000 броя патици-мюлари в имот № 025019 в землището на с. Оризово, общ.Братя Даскалови с възложител „ХЕРОН” ЕООД гр. Раковски, ул.Оборище № 25.
Подробна информация за инвестиционното предложение може да получите в кметство с. Оризово и общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.
Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.02.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

05.02.2013 г.                                                                                                    ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Информация за инвестиционното предложение: 1 - 2

Община Братя Даскалови кани всички граждани на обществено обсъждане на Бюджет 2013 за Община Братя Даскалови, което ще се проведе на 07.02.2013 г. /четвъртък/ от 09.30 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, намираща се в с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55. Публичното обсъждане ще обхване:

1. Отчета за касово изпълнение на Бюджета на общината за 2012 г.
2. Проект за бюджет на Общината за 2013 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви информираме за постъпило: Уведомление за инвестиционно намерение от "Херон" ЕООД гр. Раковски.

Подробна информация: 1 - 2 - 3 - 4

Управителният съвет на Сдружение "Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.9, ал. 2 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 31.01.2013 г. /четвъртък/ в 10.00 ч. в град Брезово, ул. "Георги Димитров" № 25, ет. 4, заседателна зала на Община Брезово.

ПОКАНА.